(יניע בקעי םליצ) "ברקה תודשמ םיגצומ" הכורעתב םיגצומב תננובתמ יאכז 'בגה