ימוחת ןיבה זכרמה תחיתפ סכט
2003 יאמל 19

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל