תובוגת    םיסונמל תויוליעפ    םיריעצל תויוליעפ    הדימל יבאשמ    הכרדה    תונורתפו םיסרפ    עדימ
     תובוגת    םיסונמל תויוליעפ    םיריעצל תויוליעפ    הדימל יבאשמ    הכרדה    תונורתפו םיסרפ    עדימ
     תובוגת    םיסונמל תויוליעפ    םיריעצל תויוליעפ    הדימל יבאשמ    הכרדה    תונורתפו םיסרפ    עדימ

   םיסרפ
   תונורתפ     תובוגת    םיסונמל תויוליעפ    םיריעצל תויוליעפ    הדימל יבאשמ    הכרדה    תונורתפו םיסרפ    עדימ

   םידימלתל םורופ
   םירומל םורופ
   הכרדה
     תובוגת    םיסונמל תויוליעפ    םיריעצל תויוליעפ    הדימל יבאשמ    הכרדה    תונורתפו םיסרפ    עדימ

   בגנ עדימ ירגאמ
   בגנה ילוב רגאמ
   בגנ תמר ירוזיאה הצעומה רתא
   הנוכיתה הברעה לש רתאה

     תובוגת    םיסונמל תויוליעפ    םיריעצל תויוליעפ    הדימל יבאשמ    הכרדה    תונורתפו םיסרפ    עדימ

   לוב ךל ןכה
   בגנודיח
   בגנב הווהו רבע


     תובוגת    םיסונמל תויוליעפ    םיריעצל תויוליעפ    הדימל יבאשמ    הכרדה    תונורתפו םיסרפ    עדימ

   םיסונמל בגנודיח
   בגנה ילוב לע ןודיח
   בגנה ילוב לע הדיח בתכ
   הללאדבע לש ורצוא
   הפמב תונומת
   תונומתב תודיח
   ?וקה והמ
   תונומתו םילוב     תובוגת    םיסונמל תויוליעפ    םיריעצל תויוליעפ    הדימל יבאשמ    הכרדה    תונורתפו םיסרפ    עדימ