תונורתפ
.רתאב תודיחל תונורתפה ומסרפתי אל הז בלשב

ינורטקלא ראודב ונילא תונפל םישקבתמ תונורתפה תא לבקל ןיינע םהל שיש םירומ
hannah@boker.org.il

.םתבותכ תועצמאב ונתיאמ בושמ ולבקי - םהלש תינורטקלאה תבותכה תא ונייציש םירתופ