םיסרפ
2003 ינויב 12 ,ישימח םויב תנווקמה תוליעפה לש תנייטצמה התיכה
.היבוט ראב ןוכיתב 6ח התיכ איה
!!!דובכה לכ
.רקוב הדש תשרדמב םילחוזה תיבל תישפוח הסינכ אוה םכלש סרפה