"בגנ םידמול" רתאב תויוליעפל תונורתפ
הפמב תונומת :1 'סמ תוליעפל ןורתפ
– החירזה תעשב ,(3-ד רוזיא) רקוב הדש תשרדמב ןוירוג ןב דוד רבקמ המלוצ 1 'סמ הנומת .1
.שמשה לש ןושארה רואב ראומ אוהשכ הארנ בקע דוח
.םיסוס תוורואכ שמישש הנבמ םיאור .(2-ב רוזיא) תישממב המלוצ 2 'סמ הנומת .2
הצוח לחנ והז .וקיפא תא הסכמה לוחב םייפואמה (2-ב רוזיא) תישממ לחנ תא םיאור 3 'סמ הנומתב .3
.סכר
.3-ג רוזיאב המלוצ ,ח"מלפ הלעמ תא םיאור 4 'סמ הנומתב .4
.ןומר לחנ תא וילא זקנמ תורקנ לחנ .(הפמב 5-ד רוזיא) תורקנ לחנ תסרפב המלוצ 5 'סמ הנומת .5
הנומתה .(תוניטנפרסה) תדבע ןיעל תדרויה ךרדה תאו רקוב הדש תשרדמ תא םיאור 6 'סמ הנומתב .6
(3-ד רוזיאב המלוצ
ארזע לספה .(1-ד רוזיא) עבש ראבמ תימורדה האיציב בצומה "יכנא חכ" לספה תא הארמ 7 'סמ הנומת .7
.רקוב הדש תשרדמב דבועו יח ,לספה תא רציש ,ןוירוא
ידי לע םובוטואה ףקתוה 1953 םירופב .םיברקע הלעמ שארב הסדנהה ליח תטרדנא תא הארמ 8 הנומת .8
.סובוטואה יעסונ לכ וחצרנ וז תירקתתב .ןדרימ םיננתסמ


תונומתב תודיח :2 'סמ תוליעפל ןורתפ
רבעמ תעקוש שמשה 'או הנומץב .רקוב הדש תשרדמב ןוירוג וב דוד רבקמ ומלוצ 'ב 1 -ו 'א1 תונומת .1
.ןיצ לחנו בקע דוח לעמ תחרוז שמשה 'ב1 הנומתב ,ןיצ שארל
שתכמ חרזמבש תולוחב ףרוחב המלוצ הנומתה .בגנה תלצבח לש םילע םה הנומתב םימלוצמה חמצה ילע .2
.םיעיפומ םילעהש ינפל ,ויתסב תחרופ תלצבחה .ןומר
.םיקותמ םימ תורוקמ דיל םילדגה םיחמצ ינש םה ףוסו הנק .יוצמ הנק לש תחרפת םיאור 3 הנומתב .3
."ףוס הנק" ארקנה חמצ ןיא
תשרוח תאו "ףירעמ ןיע" םא האור הטמל תלכתסמש וז .תדבע ןיע לש לפמה שארב המלוצ הנומתה .4
.ןוינקבש תופצפצה

.הווהו רבע בגנה :3 'סמ תוליעפל ןורתפ
.עבש ראבב הקורוס םילוח תיב ,'ג הנומתל המיאתמ 1 'סמ הנומת
תליא ,'ד הנומתל המיאתמ 2 'סמ הנומת
עבש ראב ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,'ה הנומתל המיאתמ 3 'סמ הנומת
םיביבר הפצמ ,'א הנומתל המיאתמ 4 'סמ הנומת
םחורי ,'ב הנומתל המיאתמ 5 'סמ הנומת


?וקה והמ :4 'סמ תוליעפל ןורתפ
:1 רפסמ וק
עבש ראב :1 הדוקנ
הנומיד :2 הדוקנ
םודס :3 הדוקנ
בהי ןיע :4 הדוקנ
תליא :5 הדוקנ
.'ב ףצר אוה וקל םאותה תונומתה ףצר
הברעה שיבכ ךרד תליאל 90 'סמ שיבכ ,הברעה שיבכ תא גציימ וקה

:2 רפסמ וק
עבש ראב :1 הדוקנ
םחורי :2 הדוקנ
ןומר הפצמ :3 הדוקנ
התבטי :4 הדוקנ
תליא :5 הדוקנ
.'א ףצר אוה וקל םאותה תונומתה ףצר
ןב דוד תארוהב הנבנ הז שיבכ .ןומר הפצמ ךרד תליאל 40 'סמ שיבכ ,הברעה שיבכ תא גציימ וקה
.םיברקע הלעמב חצרה ירחא ןוירוג

: 3 רפסמ וק
עבש ראב :1 הדוקנ
(בונרוכ) תישממ :2 הדוקנ
םיברקע הלעמ :3 הדוקנ
(הבצח ןיע) בוסוח ןיע :4 הדוקנ
.תליא :5 הדוקנ
.'ה ףצר אוה וקל םאותה תונומתה ףצר
הבצח ןיעו םיברקע הלעמ ךרד 50' – -ה תונש דע תליאל ךרדה תא גציימ וקה

:4 רפסמ וק
חיפר :1 הדוקנ
עבש ראב :2 הדוקנ
דרע :3 הדוקנ
םילשורי :4 הדוקנ
הדוהי רבדמ :5 הדוקנ
.'ד ףצר אוה וקל םאותה תונומתה ףצר
םייקל רשפא יא ומורדמש םושמ "תרוצבה וק" םג הרקנ הז וק .םשג מ"מ 200 וק רוזיא תא גציימ וקה
.הנש לכ תדרויש םיעקשמה תומכל םאתהב הנש לכ ומוקמ הנשמ הז וק .לעב תואלקח

5 רפסמ וק
תג תירק :1 הדוקנ
עבש ראב :2 הדוקנ
הנומיד :3 הדוקנ
ןורוא :4 הדוקנ
(רהה רוה) ןיצ רה :5 הדוקנ
.'ג ףצר אוה וקל םאותה תונומתה ףצר
רקיעב דעוימ הז וק .ןורואל הנומידו עבש ראב ךרד תג תירקמ תימורדה לזרבה תליסמ תא גציימ וקה
.ץראה ןופצלו דודשאל ןורואב םירכנה םיטאפסופה תרבעהל

תונומתו םילוב :5 'סמ תוליעפל ןורתפ
.יכדרמ די ןואיזומ 5 – 'סמ הנומתל םיאתמ – לארשיב תולכירדא 1 – רפסמ לוב
די ץוביק לש םימה לדגמ - 11 'סמ הנומתל םיאתמ – ב"ישת תואמצעה םוי 2 – רפסמ לוב
.תואמצעה תמחלמב בקונש יכדרמ
3 – 'סמ הנומתל םיאתמ ,םיברקע הלעמב היראה עלס ,ריוא ראוד לוב 3 – רפסמ לוב
.םיברקע הלעמב הסדנהה ליח תטרדנא
.13 'סמ הנומתל םיאתמ ,ינופצה ןומראה ,הדצמ 4 – רפסמ לוב
תביטח לש החצנהה רתא ,ה"משת'ה – לארשי תוכרעמ יללחל ןורכזה םוי לוב 5 –רפסמ לוב
.7 'סמ הנומתל םיאתמ ,עבש ראבב בגנה
8 – 'סמ הנומתל םיאתמ ,תליאב וידה לגד – תואמצעה תמחלמ לוב 6 – רפסמ לוב
.תליאב וידה לגד תטרדנא
.חלמה םי 4 – 'סמ הנומתל םיאתמ ,ידג ןיע – ץראה ףונמ 7 – רפסמ לוב
.17 'סמ הנומתל םיאתמ ,תדבע ןיע – ץראה ףונמ 8 – רפסמ לוב
..1 'סמ הנומתל םיאתמ ,תליא ץרפמ – ץראה ףונמ 9 – רפסמ לוב
.םיטאפסופ תבכר - 4 'סמ הנומתל םיאתמ ,ןורוא - הנומיד תבכרה תליסמ - 10 רפסמ לוב
.16 'סמ הנומתל םיאתמ ,חלמה םי ילעפמ 11 – רפסמ לוב
.10 'סמ הנומתל םיאתמ ,עבש ראב – םירע ילמס 12 – רפסמ לוב
ירחסמה זכרמה 9 – 'סמ הנומתל םיאתמ ,הנומיד – םירע ילמס 13 – רפסמ לוב
.הנומידב
.15 'סמ הנומתל םיאתמ ,ןומר הפצמ תימוקמה הצעומה – םירע ילמס 14 – רפסמ לוב
.12 'סמ הנומתל םיאתמ ,ןיצ ןיע תרומש 15 – רפסמ לוב
לפמב םיינפוא םידירומ ,6 'סמ הנומתל םיאתמ ,קרב לחנ – עבט תורומש 16 – רפסמ לוב
.קרב לחנב
וא) הירגנה – ןומרה תרומש ,14 'סמ הנומת םיאתמ ןומרה תרומש 17 – 'סמ לוב
.(.ןומר שתכמבהרסנמה