םיננכותמ ןויע ימיו םיסנכ
- ה ןויעה םוי - םיאודבה לע ןויע םוי
2004 יתנשה ןויעה םוי