ימוחת ןיבה זכרמה
הב שי .רבדמו בגנב רושקש המ לכב םינוש םימוחתב עדיל דקומ הווהמ רקוב הדש תשרדמ
יעדמ ,הרבחה יעדמ , עבטה יעדמ ומכ םיבר םימוחתב םירקחמ םימייקתמ םהב רקחמ ינוכמ
ךוניח תודסומ השרדמב שי .לארשי תנידמ תודלותב םיקסועה רקחמ ינוכמ ןכו םדאה תביבס
הלא ךוניח תודסומ .הדש רפס תיב ןכו יצרא יתיימינפ ןוכית רפס תיב ,ידוסי רפס תיב ומכ
.בגנב םיניינעתמ – תוחפשמ ,תוצובק ,םידיחי םיתרשמ
לכ תא תחא גג תרוק תחת זכרי (ימוחתניב ךוניחל ירוזיאה זכרמה) ימוחתניבה זכרמה
לא תונולח חותפל םידמוללו םינייעתמל רשפאיו השרדמב תומייקתמה תויכוניחה תויוליעפה
תודסומב רבטצמש ינשדחהו ברה עדיה לאו תידוחייה תירבדמה הביבסה לא ,םוסקה ףונה
.השרדמב רקחמה
ונבי םה .רבדמהו בגנה תא בטיה םיריכמה הדש ישנאו םירקוחו ךוניח ישנא ודבעי זכרמה
-תיבגנה היווחה תאו ינשדחו ןכדועמ עדי ןיינעתמ לכל ואיביש תויתיוח דומיל תוינכת
.תירבדמ
,תואצרה ,ןויע ימי םיניינעתמל ועיצי השרדמב םידבועה רקחמה ישנא םע דחי ,זכרמה תווצ
תיעצמא יתלב הדימלל תויונמדזה ונתני .רבדמלו בגנל םירושקה םיאשונ לש ןווגמב תואנדסו
תועפות םע תורכהל וא םיניינעמ םירתאל םירויסב תירבדמה הביבסה ךותב ,חטשב תיתיווח
.תוידוחיי
לכל ןימז היהי עדימהש ידכ קוחרמ הדימלהו עדימה תויגולונכטב שומיש לע םשוי דחוימ שגד
.טנרטניאה תשר תועצמאב רקיעב ,ןיינעתמו שמתשמ

ץפוש אוה .השרדמה יבשותל לכוא רדחכ רבעב שמיש ימוחתניבה זכרמה ןכוש ובש ןיינבה
.דוסיה ןרק תועצמאב ,ונאלימ תליהק ידוהי לש הבידנ המורת תועצמאב שדוחו

םיחרוא תוחכונב ,ןיינבל תישארה הסינכה לע הזוזמ העבקנ ,2003 יאמב 20 ,ינש םויב
.אמורו ונאלימ תוליהקמ

זכרמהשכ .השרדמה לש התמקהל םינש 40 םויצל םיעוראהמ קלחכ ,2003 ויתסב ךנחי ןיינבה
תויורשפא לש ןווגמ בגנב םיניינעתמלו רוזיאה יבשותל עיצי אוה – דובעל ליחתי
.הביבסהו רבדמה ,בגנה תרכהל