ינוגריא לדומ
יתביבס ךוניחל ןוכית
הדש רפס תיב
ןיצ רפס תיב
הניכמ
"בגנ" ימוחתניבה יכוניחה זכרמה
םורופ
רבדמה רקחל ןוכמה
ןוירוג ןב תשרומ רקחל ןוכמה
שמשה תיגרנא רקחל ימואלה ןוכמה