השרדמב ךוניח תודסומ
יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה תיב
ןוכיתה רפסה תיב רתא
ןוכיתה רפסה תיב לע תגצמ
הריעצ תוגיהנמל תיאבצ םדקה הניכמה
הניכמה רתא
הניכמה תא הגיצמה תגצמ