םירומ תותשר
עדימ ירגאמ הלא תותשרב ואצמי םירומ .םירומ לש תוילאוטריו תויעוצקמ תוליהקל סיסב ןה םירומה תותשר
תוירפס םירומה תותשרב תואצמנ .הלא תועוצקמב םידמלנה םיאשונב םירושקה םירתאל תוינפהו םירמוח לש
םהו םירומ ורציש (דועו םינחבמ לש םימגד ,הדובע יפד ,רועיש יכרעמ) הדימל ירמוח לש םירגאמו
.םירומה תותשר תועצמאב םיתימע לש םשומישל םידימעמ
.תוינורטקלא הצופת תומישרו םיטא'צ ,םימורופ תועצמאב םירומה ןיב תרושקתל המב תווהמ םירומה תותשר

םיחקפמה .ךוניחה דרשמב םינושה תועוצקמה תארוה לע יעוצקמה חוקיפה לע םואתב תולעופ תוליהקה
.חטשב םירומה םע רישי רשק התועצמאב םימייקמו הליהקה ןמ קלח םה הלא תועוצקמב םיכירדמהו

ידי לע ,רקוב הדש תשרדמב בושקתה זכרמב חתופו ידוחי םגד אוה םירומ לש תויעוצקמ תוליהק לש הז םגד
.(היפרגואיגל םירומ תשר) ןויס הנחו (תילגנאל םירומ תשר) דיול דיוד