תודוא
רבדמל ,ךל ,ךל"
וליבוי םיכרדה
אב םרט ליל
"רבדמה לא ,יחא ,ךל
(בוגרא רדנסכלא :ןחל ,רפח םייח :םילמ)

,םירפס ,םירופס ,םיריש רגאמב .רבדמו בגנב םיקסועה תונמאו תורפס תוריצי ליכמ הז עדימ רגאמ
תורפס קר אלא ,תינויעו תיעדמ תורפס ללוכ וניא רגאמה .םיטרסו ל"זח ירמאמו תודגא ,ארקמ-יעטק
.הירצוי לע ועיפשה רבדמהו בגנהש תיתיווח ,תיתריצי

,םירחא םילויט יכירדמ ,"רקוב הדש" הדש רפס-תיב יכירדמ לש השירדה תובקעב הלע רתאה תמקהל ןויערה
הלא לכ .דועו םיטנדוטס ,םיפוטוקא ,רמג תודובע םיבתוכה יתביבס ךוניחל רפסה תיב ידימלת ,םירומ
לש םימיהדמה םירתאב ולייטשכ הרישו תורפס יעטק תארקהב ךרוצ ושיגרהו תיתורפס תוסחייתהב וניינעתה
.הכרדהה תרשעהל,בגנה

תא .םהיתודוא םירחא םיטרפ ןכו ,םהלש םוקמה הארמ לא היינפהו תוריציה לש םירתוכה תא ליכמ רתאה
םיעטקב וא ,יממע אוה רישה רשאכ ,רבדה ןתינ רשאכ ."םירצוי תויוכז" ללגב ואצמת אל ןמצע תוריציה
.ןמצע תוריציה תא איבנ ,תויממע תודגא ,ארקמה ןמ
תוריציה בור .יניסב ,הדוהי רבדמב תוקסועה תוריצי ןנשי ךא ,בגנב רקיעב - רבדמב תוקסוע תוריציה
.םלועב רבדמ םיראתמה םיטרפ רתאב םנשי ךא לארשיב תוקסוע

.דועו םיטרס ,דומלת ,ך"נת ,םינוריש ,םירפסמ וטקול תוריציה

הינבב וניה רתאה
.הינב לש דימתמ ךילהתב היהיש ,לדגו יח רתא רוציל ונתנווכב

םג ךא ונלש וניה רתאה .וניניע תא ריאהלו ,ריעהל ,ןקתל ,םיטרפ ףיסוהל םינמזומ .םישמתשמה םתא
.רבדמו בגנ יבהואו םילויט יכירדמ ,םירומ ,םידימלת :םכלש

ינוליש םירמ :רגאמה תביתכו ןויערה
.ןוירוג-ןב תשרדמ ,תויכוניח תוינכת חותיפל זכרמה ,ןויס הנח :הקפהו טנרטניאל הכירע
2003 ץרמ ,ג"סשת ףרוח

:שמתשמל
:תואבה תוירושיקה תא אצמת ןוילעה טירפתב
רבסה לבקל ידכ הלימ לכ לע שקה


תודוא
תורוקמו תוריצי
שופיח
תויוליעפ
תובוגת
רשק
תודוא
וב שומישה לע רבסהו רתאה לע עדימ ליכמה ,הז ףד
תורוקמו תוריצי
.האצוהה תנשו הריציה גוס ,רבחמה םש ,םייוצמ םה וב רפסהו תוריציה תמישר
לע לקמה רבד (ץח תרזעב) דרוי וא הלוע ב"א רדס יפל רדסל ןתינ ל"נה םירטמרפה ןמ דחא לכ תא
.שופיחה
,האצוהה םוקמ ,הביתכה תנש ,האצוהה םש :ומכ םיפסונ םיטרפ ובו סיטרכ חתפנ הריציה םש לע השקהב
םירושק ,תורעה ,הנושארה הרושה לש טוטיצ היהי ריש הז םא .הריציב םירכזומה תומוקמ ,חתפמ תולמ
.'וכו םיבורק םיאשונב םיקסועה םירתאל

שופיח
.םצמוצמ שופיח וא רגאמב יללכ שופיח ךורעל רשפא .רגאמב שופיח רשפאמה שופיח עונמ
שקהו ןבלה ןבלמב (םילימה וא) הלימה תא בותכ :םילימ רפסמ לע וא הלמ יפ לע השעי יללכ שופיח
."שופיח"
תומוקמ ,חתפמ תולמ ,רבחמ ,הריציה םש :רגאמב םירכזומה םירטמרפה רחא ידי לע השענ םצמוצמ שופיח
,(תומוקמו חתפמ תולמ ומכ) םירוגסה תודשב .םישפחמ םתאש הלמה תא בותכל שי םיחותפה תודשב .'וכו
."שופיח" שיקהל זאו םילימ רפסמ וא הלמה תא ןמסל שי

תויוליעפ
הנכהכ םילייטמלו םידימלתל תודעוימ תולעפהה .רגאמב אצמנה עדימב שומיש ךות תולעפה ועצוי רתאב
.הלא םירתאב תורושקה תויתורפס תוריצי לעו בגנב םירתא לע וססבתיו ומצע לויטה תעב וא םילויטל
.הינבב אצמנ הז קלח
,ונתעידיל ןתוא ואיבה אנא – תוחלצומ תויוליעפ םתלעפהש וא תויוליעפל תונויער םכל שי םא
.רתאל ןתוא ףיסונו

תובוגת
,תוריצי – םיטרפ ףיסוהל ,ונילא בותכל ןמזומ םישמתשמה להק
רוזעלו תואיגש ןקתל ,רגאמב תוריצי לע עדימ ףיסוהל ,םיגוסה לכמ
.רגאמה תא רפשלו לידגהל ונל

רשק
.ינורטקלא ראוד ונילא בותכל תורשפא
.אוהש גוס לכמ םיצבק ףרצל ןתינ ראודל

.ןיינעו האנה םישלוגל םילחאמ ונא