תויוליעפ
.הינבב אצמנ הז קלח

,ונתעידיל ןתוא ואיבה אנא – תוחלצומ תויוליעפ םתלעפהש וא תויוליעפל תונויער םכל שי םא
.רתאל ןתוא ףיסונו