יטקאלאג-ןיבה לוסיפה לא ינוטקטה ירבדמה לוסיפה ןמ
לזרב ןונמא
"We are transitory inabitants of the third planet orbiting the sun - an acerage star
in an average galaxy containing at least two billion similar stars and probably many
billions of other stars".

Murray, Malin & Greeley (Erthlike Planets, 1980)ירה ,ןמז-לאכ אלא ,יפוסניא ןמז-ךשמכ אל חצנה תא םיספות םא"
.הווהב םייחה הלא חצנ-ייחש
".תולובג ןיא ונלש הייארה-הדשלש םשכ ,רועיש םהל ןיא ונייח

( 6.4311 יפוסוליפ-יגול טטקרט ) ןייטשנגטיו גיוודול


ותמשגהמ הדירפ וישכע יהוז .היגרנא לש םילג תודש אוה רמוח"
דעבמ ,םייטגרנא םיטקאכ ותרווחתהו לוסיפה לש תירמוח-תיתוזחה
תויוריהמו םיחווט-הלט ,חוכ-תודש-הלט לש תטשפומה המומעה םתגשהל
".רואה

ןוירוא ארזע


רשקב רוריבב ןיחבמ ינא רשאכ קר תרצונ תונמא תריציש ךכ הז ןיאה"
?"םוקיה םע

1840 ,לגניר פיליפ


ןואיזומב לוסיפ תונש 80 תכורעת תרגסמב ,םילשוריב ךרענש ןויזופמיסב 1984, יאמב -21ב
הזרכה :איה הדבועהו וננמז תונמאל רתויב תיתועמשמכ רבתסהל היושעש הדבוע העבקנ ,לארשי
ביצהל האבה ותריצי תרדגומש יפכ ,ןוירוא ארזע ידי-לע יטקאלאג-ןיב לוסיפ לש ותליחת לע
(Viking Lander) 1 גניקייו ללחה בכר לש וירושכמ תועצמאב ,םידאמ בכוכ ינפ-לע לוסיפ
לש ופוסב וינפ-לע תחניש, (Mars-Rover) רבור-סראמו 1976, תנשב הז בכוכ ינפ-לע תחנש
1910 תנשב םסרופש יטסירוטופה טספינמה ךותמ היגרנא-תלפכמכ תיארנה ,וז הזרכה .הז רושע
,ינפ-לע דוביר הווהמ - !"תררחסמ תוריהמב שחרתמ לוכה ,בבותסמ לוכה ,ענ לוכה" -
ידרגנווא ינכפהמ טספינמ בתכנ זאמ תונמאב תינרדומה הבישחה לש ץאומה הכלהמ לש האצותו
.הז

איה - ןוירוא ארזע לש ותריציל רשקהב "תיטקאלאג-ןיב תונמא" גשומה תעיבק תועמשמ
םינמא לש םנויסינל דעבמו ,הארמהה לש הקיסיפ-וכיספה רבדב סוראקיא סותימ זאמ הנושארלש
-בש ,היגולונכטו תונמאב םימדקתמ םייוסינל תודבעמה תווצל דעו "ודרנואיל" ןיזאגממ
ישממ ילוסיפ טקא תריציל תיטסיגולו תילאוזיו תטרופמ תינכת ןמא שיגמ ,סטסו'צצסמ M.I.T
לע ,רקוב-הדשבש ותנדסמ םירטמוליק ןוילימ 300 קחרמב יוצמה ,םידאמה ינפ-לע עוציב-רבו
.םידאמ לש תלזבה-קבא תונוידו עלסה תוירבדמ ינפכ ויפונש ,ןיצ לחנ יקוצמ תפש

לוסיפה לש םינתשמה ויגשומ תסיפתבו ןוירוא ארזע לש ותריצי לולסמב "תיטנאווקה הציפקה"
האצות איה -1982 ץיקמ לחה םידאמה לע ילוסיפה טקאה ןונכתל ותוא האיבמה וז ,וננמז-ןב
םידממ רידא "םילספ הדש" ןונכתמ :תונורחאה םינשה 15 ךרואל יביססבואו יבקע ךלהמ לש
לוסיפ תריצימ ,ונייהד .ינוטקט לוסיפו ירבדמ לוסיפ ךרד ,ןיצ רושימב ילאטוט לוסיפכ
ידי-לע בצועש ,לוסיפ םמצע םה - ץראה-רודכ םורק ,ףונה ,הביבסהש הרכהל דעו הביבסכ
םיעיקב ,םירה תורשרש תרצויו םיקמעמה ןמ תצרופה היגרנאה לש החוכב ,הקינוטקט-ואיגה
תאו יאקירפא-ירוסה רבשה תא ,םיפלאה יסכר תא הבציעש היגרנא ,םיינאיקוא-תת םיסכרו
.תושביה תדידנ

יטקאלאג-ןיבה לוסיפה רבעל העקבהה בלש תא ןוירוא לצא הוויה ינוטקטה לוסיפה
,העדותה תויועקבתהב בלש יתיווח" :האמה תליחתב בתכ ,הטשפהה ץולח ,הקפוק-קשיטנרפ)
תא יתיארו ,קירו םוצע ללחב יתאצמנ .ץוחבמ םלועב ןנובתמ ינאש יל היה המדנ רשאכ
.("הממדב םיבבוס תכלה-יבכוכ
הביבסה לש היגולופרומואיגה תרכהב ותישארש ,ךילהת וא לולכמ אוה ינוטקטה לוסיפה
,םייביזוריאהו םיינוטקט-ואיגה םיעוריאה לש עדיבו יגולואיגה הנבמה תנבהב ,תירבדמה
לא טבמה תיינפהל תסחייתמ ןוירוא לש תוברועמה .ותרוצ תאו ףונה לש והנבמ תא וללוחש
דוקימ ךות תאז לכ - םיינוטקטה חתמה-יווק לא הלבקהל ,םיריצ תשגדהל ,הלא םיעוריא
"לוסיפ"ל תופרטצהה תדבועב הרכהה
הירוטסיהה לש הינדיע ךרואל תילאבולג היגרנא ידי-לע לוסיפ ,ץראה-רודכ םורק
.תיגולואיגה

יווקכ תוערתשמ ןה םא ףא ,"תוינוקל תויוחכונ" תריציכ עבטב ויתודובע תא רידגמ ןוירוא
רבשה ןוויכל ליבקמב םרוזה יח-לתב איג תקמעהכ ,ןיצ הדשב םירטמ תואמ ךרואל ןבא
תעברא הבוגב ,הנרופאנאה תעקבב החפצ ינבאמ יושע "הארמה לולסמ"כ וא ,יאקירפא-ירוסה
תעבונ - תירשפא הריצי לכ לש ,תוירעזמה ,תוינוקלה .הילמיה יאיש ןיב ,םירטמ םיפלא
תא קיסמ יפוקסורקימה ינאה" :ימוקיה ,יטקאלאגה ,ירטנלפה הדימה -הנק לומ התדמעהמ
ותסיפתל סיסבה תא הווהמ וז הרכהו ,ןוירוא בתוכ "ישונאה םויקה ףר לש תוחדינה ןורקע
הענה היסקאלגב חדינ בכוכ ינפ-לע תוימסוק היגרנא תופוס ךותב רצוי םדא קבאכ .תימויקה
- - םוקיה לש ופוס-ןיאב

חווטל םיננכותמה הלא תאו ,ינוטקט ,ירבדמ לוסיפכ ןוירוא ארזע לש םיטקייורפה תא
לש הדימה-הנקב הרכהה אוה הסיסבש ,ולש תימויקה היפוסוליפה ןמ קתנל ןתינ אל - ירטנלפה
טרפכ םדאה
תויסקאלג לש הדימה-ינק לומ ןיע-ףרהכ אוה דחאכ םמויק ךשמש ,היצזיליביצ ללוחמכו
הביתכו תיתונמוא הריצי לש תוינבתב ןדי-לע תעבומה ,וז הרכה .םיימסוק םיכילהתו
הרקיעש ,תיביסרפסקא
דרמ ,ןמז-ללח תומוהת לומ םדאה תוחדינ ,תוינוטקטו תוימסוק תויגרנא לש היצזיטאופ
םיכילהת לש עדי לע תנעשנ וז הרכה "-םדאה לש וינפלואב קפוה םיהולאה-" םזיאתאו ימויק
םייגולואיג
אוה רשא ,הארנה ףונה לש ותרוצ תא ובציעש ,ףחסה תורוקמו םיעלסה תורוצת ,םייגולופרומו
.םישישה תונשב רבכ ןוירוא לעפ הב הריזה

םיללח לש לולכמכ בגנב "םילספה הדש" תא ןנכתמ אוה ותדובע לש הלא םימדקומ םיבלשב
היווח לש לולסמ הווהי העונתה-לולסמ םהב ,רוא תומולא לש קחשמל םינותנה םיידי-יבחר
,םירה ומכ יגולואיג ןמז רושימב םייקתהל בייח לוסיפה" :םכסמ אוה 1968 תנשב .תינחור
."תויאיגו תונורדמ
לספש יפכ ,הלא םירמוח תרכהב םג ותונימא תעבקנ ,עבטה לש וירמוח םע ,עבטב לעופה ןמאכ
תריבצש ,ןאכמ .םהיתונוכת תאו םתוירמוח תא ריכמ - ץע וא שיש ,הזנורב תקיציב קסועה
תריבצ םג איה ,1971-77 םינשב רקוב-הדשב הדש ס"יב להנמכ ,רייסכ ולש עדיהו ןויסינה
תריזו תוננובתהל ,היחמל רתא ול אוה רבדמה 1967 תנשמ .וב לעופ אוהש םוחתב ונויסינ
םינמאה ןמ לדבנ אוה ךכב קר אלו .וב יח אוה - רבדמה לא אב אוה ןיא .תילוסיפ תוליעפ
תונש עצמאמ לחה "המדאה תונמא" םוחתב ולעפש ,הפוריאב םירופסה םהיתימעמו ,םיאקירמאה
לא םהלש האיציב אוה - ןוסתימס טרבורכ ,"המדאה-ינמא" לש םינייפאמה דחא .םישישה
תינואכיד-תינכרצה התוברת לע ,תשעותמ-רפוסה הרבחה לש הינכת לע ביגהל ידכ תוירבדמה
,תונדרמל הקיטסימ ןיב םקוממ םהלש םזילאידיאה .הב החתפתהש תונמאה תייגטרטסא לעו
לש ( non-site ) "םוקמ-אל"ה גשומ .תינאברואה תוינוקרדבו תיגולונכטה הקיטתסאב
,טולישה ,תודרטסוטואה :הביבסל הקנעוהש תויפיטואירטסה לע תוחמל אב ,ןוסתימס
ילבמ תירבה-תוצרא תא תוצחל לכות .םוקמ-אלל םוקמ לכ תושוע ,קלדה תונחתו ךרדה-ינונזמ
םיטקרמרפוס ,עונלוק תומלוא .ךרדל תאצי ונממ הלוק-הקוקה ןכוד תא תבזעש שיגרהל
ודרולוקו ןוגרוא ,הדוונ תוירבדמ תא הצוחה טלפסאה ."תומוקמ-אל" םה - תונמאל תוירלגו
יבחרמב ןיינע םהל היהשמ רתוי ,הלא םינמאל הארשה רוקמ היה - תודרטסוטוא תכרעמכ
.הלאה םימוצעה עלסה תוירבדמ
,םישיבככ ,טלפסא תועבט ,הינרופילקבש 'זארימ-לאב שביה םגאב רצוי םייהנפוא סינד
,היצטיברג ימרז טלפסאב רצוי ןוסתימסו ,ץע עזגב ןמזה תועבטכ הנש ידמ לודגל תורומאה
םגו ,תיאקירמאה תונמאב עבצה-הדש ירויצ לע הידורפכ עיפומ הזה ינמוטיבה גימצה רמוחהשכ
תטיסרבינואמ ( Hobbs ) סבוה טרבור לש וירבדכ ,"םייפורטנא" טלפסא-יריפ לש גוצייכ
הבוזעה .תוטטומתמ תוילנויצר-תוכרעמ וניינע ויתימעו ןוסתימס תא .לנרוק
לש רוקמכ םהל וארנ - םיסורה חודיק-ירתאו םיממוש תורכמ-ינקתמכ ,תיתיישעת-טסופה
ןוסתימס לש םסרופמה "ילאריפסה חזמ"ב אשונ התוויה תוילנויצקנופ-יטנאה .השדח הקיטתסא
תא לטבל ידכ ,דנלוהב הטיח הדשב םייהנפוא השעש ריצקה בלצבו ,הטויב לודגה חלמה םגאב
."םייופצה הנוזתה ירצומל העירזה ןיב רשקה"
,תוירלגבו םינואיזומב הגוצתה יגשומ דגנכ תואצוי קר אל םידממה-תומוצע המדאה תודובע
קר אלא ,תונמאה רחוש להקל תוננובתהל-תונתינ-יתלב ןתוא תושוע ,ןוסתימס ירבדכ ,ףא אלא
ינמא" לש םסחי .רבדמל עיגהל ץמאמ ךות ,םיסטומ וא םיעסומ ,לגרל ןהילא ולעיש םידיחיל
ללח-אל / םוקמ-אל הקיטקלאידה ןוגכ ,ןויערה תגצהמ בושח תוחפ היה עבטה יבחרמל "המדאה
המנפהה ,גנול דרא'ציר לש עבטה םע תודדובתה .ןוסתימס לצא ( non-sight - non-space) -
םילחנב םיטרמולגנוקו ףחס-ינבא רוזיפב ,תירונימ תוברעתה וא הכילה ינמיס תראשהבש
"המדאה-ינמא" לש םניינע ,הרקמ לכב .הקיטסימו תורהטיה לש םיגשומ םיאשונ ,תואיג-יפוחו
חנומה תא עבט ןוסתימס םא ףא ,ןיטולחל לטובמ םייגולואיגהו םייגולופרומה םיכילהתב
תונמא"ל םיינייפוא םיטקפסא רפסמ טרפמ ינא .עבטב תודובעה יבגל "תטשפומ היגולואיג"
הסיפת לש תואידיאהו תונורקעה ןמ ןוירוא ארזע לש וקוחיר תא שיגדהל ידכ "המדאה
הארנ ,םיילותבו םיקחורמ םיפונו תוירבדמ לש הריזה תריחב ללגבש ,וז תיתונמא
ללחה הארנ - המדאה ינמאבש בושחהו ןקיטרואתה - ןוסתימס יבגל ,ךכמ רתוי .ההז םניינעש
התייה אל ,תידווילוהה םיטרסה-תוברת ךרד ,ויבגל היצמרופניאה םגו ,אכדמו אופק ןוציחה
הילוכנלמ ןוציחה ללחב ןוסתימס האר ,סבוה טרבור יפל .ויניעב הז ללח תויחהל הלוכי
אלו טעמכ ."השוחת-יאו הבישח-יא לש ,ןכדועמ-אל דיתע" לש םיללח ;תיסנאסנרו תיטנמור
ןיא ."המדאה ינמא" לש הלאל ןוירוא לש ויתודובעו ויגשומ ןיב ףתושמ הנכמ אוצמל ןתינ
אלו ,תויתיישעתה תוכרעמה תלילשב אל ,תונמאה לש היגטרטסאב וא הקיטסימב ןיינע לכ ול
.תוילנויצר תורוטקורטס תרוקיבב
האלהו ,שמשה לש הרפסוטופה רבעל - בטיה תדיוצמ - קוניז תדוקנ הריפסונכטב האור אוה
.ונלש היסקאלגל רבעמ לא הנממ
ורטוקש ,ונלש הז ומכ ,םימוקי םיענ וכותבש ,רועיש-אלל-ללחה אוה ןוירוא לש ותרכה
תימויקה הסיפתה .םינש ידראילימ 20 -כ וליגו ,רוא-תונש ידראילימ 20 -ל 10 ןיב ךרעומ
.תויגולואיג תויעדמ תודבוע לש היצקפסורטניאב הרוקמש ןכתיי ,ןוירוא לש תימוקיהו
תואמו תורשע ,בגנב םינבמב ופשחנש ,תומודק םיעלס תורוצת ךרד ןמזה-תומוהת לא טבמה
- ותוינמזו ץראה-רודכ םורק לש ותוהמ לע עדימהו ,םדאה תעפוה ינפל םינש ינוילימ
יבגל - ךכל רבעמ אלא ,דיחיה לש ולרוג יבגל קר אל ,תימויק תוחיתמ ררועל םייושע
הפצה ,תיסחי הקד תיעלס הבכש וא םורק ינפ-לע םימייק ונא .םייחה תעפות לש התוינמז
תויביטקאוידר תויוקרפתה .תולעמ 1500 -ל עיגמ ומוחש ,גימצו ילזונ ,ךתומ רמוח ינפ-לע
לזונ לש וכותב
לעמ הז ,הזל סחיב הז םיענה תוחולל יעלסה םורקה תא תועקבמה תויגרנא תוררחשמ ,הז יעלס
,הז ילקיסיפ-ואיג רואית ;ךתומ רמוחל שדחמ ךופהל ידכ ,הטמ יפלכ םיקחדנ וא םיסחדנ ,הז
ןוילימ 50 -כ ךות תכתומה הבלה ךותל םלעיתו הקסלא רבעל הענ הינרופילקש ,לשמל ועמשמ
.הנש
ידכ יתונמאה ןוימדה םוחתמ םיעקפומ - םונהגה ירעשו הספילקופאה ,םלועה ףוס ירואית
לוסיפה" יכילהת .יהולא דסח רחא שופיחו הקיטסימ אלל ,תודודמ תויעדמ תואחסונל ךופהל
ינוטקטה
:ותיבמ החרזמ הארנה רוזאב האילפמ הדבוע ורצי ,ןוירוא לש ותרדגהכ ," ץראה-רודכ לש
100 לש הזוזת קתעהב ,יאקירפא-ירוסה רבשה וק ךרואל הנופצ םיענ ןדריה-רבע ירה
ברע שוג לש ,וז תיקפוא הזוזת .תונורחאה םינשה ןוילימ םינומש ךרואל םירטמוליק
ןדריה-תעקב תועקבתהב ,הדוהיו יניס ,בגנה ירה תוטמקתהו תוממורתהב התוול ,ןדריה-רבעו
אוהש - 'ינוטקטה לוסיפ'ה גשומ תא םיגדמ הז רואית .ןומרחהו ןונבל ירה תורצוויהו
לוסיפה רבעל אצומה-תדוקנ םגו ,ןוירוא לש ותבישחו ותריציל יטננימודה סיסבה
תוחוכ לא תופרטצהל ץורע קר הווהמ ןמאה ידי-לע תינבנ הדובעה - ולש יטקאלאג-ןיבה
היווח תשוחתל - ןאכמו ,תויגרנא ףוס-ןיאל ,עבטה לש ינוטקטה לוסיפה תייגרנא לא ,עבטה
יקוחב ולצא ופלחתה תיתונמאה היציזופמוקה יקוח .יפוס-ןיאה לא תופרטצה לש
תורהנה ימרז לש םתמצוע ידי-לע םירדנאמה בוציע חוכב ,הילבה יכילהתב ,היזאטסוזיאה
אוה ךכ ," המדאה ינמא"מ יפוסוליפו יאידיא קוחיר לש הדימ התואב .םיירבדמה תונופטישהו
ןמזו ללח :םניבל וניב הפיפח לש יומידה ףא לע ,תיגשומה תונמאה לש תויצביטומהמ קתונמ
תודשכ אלא ,תיגשומ הריציל םיטשפומ םיכרעכ ודי-לע םיארנ םניא ,םיגשומ-יתלב םיקחרמו
התיחנה בכר תמלצמ הרגישש יפכ םידאמה ינפ םולצת תגצהב קפתסמ אוה ןיא .םיישממ הלועפ
לש תוקד םירשע תלבקל ,ב"הרא ,הנדספבש תינוליס הענהל תודבעמב לעופ אוה אלא ,"גניקיו"
הריצי םשל ,םולצתה לע ןמוסמכ ,רפחמל ךומס היינשה יבג-לע תחא ןבא תמרהל רפחמה לועפת
הארמהה לולסמ" עוציב .הז בכוכ לש ףצה םורקה לע סנייפאס-ומוהה לש ,הטושפ ,הנושאר
םוחתמ יגשומ טקייורפ תעקפהל תקהבומ המגוד אוה - הילמיהבש הנרופאנאה קמעב "תינחורה
הדמעהב ,תוגלשומ םיכרד תעקבהב ,יסיפ ישוקב ךורכה שומימב ותרמהו - ריינ ףד לע העצהה
רשוכ לש ," הרטמב תוקבד" לש ,םיכרפמ תועסמ לש םינש לש ,ינטרפס ךוניח לש ןחבמל
טבש ינב ילבס ןיב ןעטמה עסמ תקולחב האטבתהש תוינויווש לש ,תישיא המגודו תוגיהנמ
הריציב יראב טרבור בתכ ",תונשל ושוריפ תעדל" .תחלשמה תווצו ןמאה ןיבו ,ילאפנה הפרשה
יוטיבכ ,ישונאה שומימה תורשפא תולובגב ,עדיה תא שממל הסנמ ןוירוא 1970 תנשב .תיגשומ
תופוס ךותב םדא-קבא" לש הווקתה רסוח תועדומ לומ ,םויקה לש ןיעה-ףרה דגנכ דרמ לש
- "םוקיה לש היגרנאה
".יטגרנאה לוסיפ"ה אוהו ,רתוי ינוציק םוחת רבעל הצירפב אטבתמ שומימל הז ןוצר
.סוראקיאל הווחמכ ,שמשה לש הרפסוטופה ךותל היגרנא תמולא רוגיש אוה עצומה טקייורפה
רודיש ידי-לע
,שמשה לש הרפסוטופל רדוחו רואה תוריהמב ענה היגרנא סונוק רצוויי ,וידר תייגרנא
לוסיפה ןמ הדירפה ךילהת תא רגוס הז ןויער .םירטמוליק ןוילימ 150 קחרמב
גשומ לש הבחרהה תונויסינ תא ללוכה םוחתל רבעמ יכנא "לוסיפ" ביצמו ,יתוזח-ירמוחה
םוחת ,הריפסוטרטסה ןיבו ,ונילגר תודמוע הילע ,הריפסותילה ןיב קר שחרתמה ,לוסיפה
Sky תצובקמ םיבר םינווכמ וילאש םיננעה
שמשה ןיבל וניניבש ללחה רבעל הז יכנא לוסיפ .-.M.I.Tב היגולונכטו תונמאל זכרמב Art
לש תוגרדמה ילספבו יזוקנרב לש "יפוס-ןיאה דומעה" לספב תינויער הזימר ול שי -
:םירטמ 18 הבוגל קוצי ןוטבב אשנתמו ,םילשוריב גוצרה בוחרב בצומה הז ןוגכ ,ןוירוא
חווטל ,ונלש היסקאלגה תולובגל רבעמ לא תומולא הנאובת ,שמשה לא היגרנאה תמולאל ךשמהכ
.רוא-תונש ידראילימ תורשע לש חווטב הארנה םוקיה קפואל ץוחמ לא ,רוא-תונש יפלא תורשע
- רתויב יתוהמה ,רתויב ינושארה לא הרזח"כ ןוירוא ידי-לע רדגומ הז יגרנא לוסיפ ןויער
הלעוהש -Nonretinal-Art ה ,הארנ-יתלבה גשומ תא ותיא אשונ ןויערה ".תוחוכה שרוש לא
.דבלב הרכה םוחתב איה היווחהשכ ,תושיח לע רותיווה גשומ תאו ,ןאשיד לסרמ ידי-לע
המייקתהש "Le Mouvement" תיטניקה תונמאה לש הנושארה הכורעתל ותמדקהב ,ןטלוה סויטנופ
םייקתהל לוכי אל םדאה" : ( Elouard ) ראולא לופ תא טטצמ ,1955 לירפא שדוחב זירפב
היתולובגו ,ותונמוא תמייק םש םוקמב םייק ומצע םדאה ךא ."ומצע ולש תואיצמה ךותב אלא
ינמרגה תונמאה רקוח .היגולונכטה לש תרבוגה התצואת םע בלושמבו ,םיבחרתמו םיכלוה
לע תויביטקייבוס תוסיפת ורשפאתה ,תיטפואה הייארה חוכמ תוררחתשהה םעש ,ןעט ןטסלוה
וניבה םתיברמש ,םינמא ידי-לע םוקיה רואית תויביטקייבוסל איה הנווכה .םוקיה תורצוויה
".חורה תוזוחמ"כ ,רמוחה ילבכמ רורחשל ןורתפכ ,רמוחמ ררחושמ ללחכ ימוקיה ללחה תא
ןיילק ביאו יקסנידנקכ וז האמ תונמאב םיאידיא םידוגינל תפתושמכ תיארנ וז הסיפת
.יביטטידמ םוידמכ ,"ןבלה קירה ללחה" ,ותדובעב -
בחרמכ ללחה תא האור - ןמזה :יעיברה דמימה םוחתב ולש היגרנאה ילספ תא ןנכתמה ,ןוירוא
ללח םייק אל רמוח אלל" ךאמ טסנרא יפל .םיקיקלחו היגרנא תודש לש ללח ,רמוח לש
."והשלכ
רשוק ,היצקיפיטסימ לכ תוחוד ויתוסיפתש ,ןוירוא .יסיפאטמ גשומ אוה תודש-אל ללח
-ונורב לש דרמה תא ,"קירו םימוטא אוה לוכה" - סוטירקומד לש םזיאתאה תא ויגשומב
המדיקה דוח םע - "תומלועה ףוס-ןיא" ,היווהה זכרמ ונתויה תסיפת תשיטנ תעדות תא אטבמה
לא היגרנא תומולא חולישו םידאמה לע לוסיפ-לט תבצה תרשפאמה וז ,תיעדמהו תיגולונכטה
.הארנה םוקיה תולובגל רבעמ

1985 ראוני
תונמאל ןואיזומה להנמכ זא שמיש לזרב ןונמא
.הילטיא , ( הצרניפ ) וטארפ לש וננמז-תב