"םילספה הדש" לע

;רבדמב ותויהב םעל היה לארשי םע
.הנה דע הכורא תירוטסיה ךרדב ותאיבהש הלודגה תינחורה ותושי השבגתנ וב
.הזה רבדמה לא לארשי םע בש וצראל ובוש םע

לש ותישאר איהש ,רקוב-הדש תשרדמ םינש שמח ינפל ןאכ המק ,שדחתמה בגנב דקומכ
.דיתעב הכותמ חתפתי רשא ,תוברתו ךוניח ,עדמ זכרמ

ינחורה זכרמל הפונת תבר המורת היהי ,ןוירוא ארזע לספה לש ותריצי ,"םילספה הדש"
רידנ בולישו ,ויהולא םעו ומויק םע ,רבדמה םע םדאה קבאמל יוטיב הווהמ אוה .הזה
.וביבסמש םודקה ףונל הקומע השוחת םע תינחור הריצי לש

.עויסו הרזע לכל יואר אוה .הז ןויערב בל לכב ךמות ינא


1969, ט"כשת ,רקוב-הדש