היפרגויב - ןוירוא ארזע
אפלא-תיבב דלונ -
ןנחוי-תמרב לדג -
1934
םילשורי ,'לאלאצב'ב םידומיל -
1962
דורח-ןיע ,תונמאל ןכשמב דיחי תכורעת -
השדח תונמאל הפיח ןואיזומב דיחי תכורעת -
1963
ב"הראב 'לארשי תונמא' תיתצובק הכורעת -
קרוי-וינ ,רלפקור ןוסלנ ףסואב לספ -
קרוי-וינ ,השידח תונמאל ןואיזומה ףסואב לספ -
1964
ןודנול ,'טרא ףוא לוקס ןיטרמ-טנס' -
ןודנול ,'טרא ףוא 'גלוק לאיור' -
1964-67
ןודנול ',ירלג ירוקרמ' דיחי תכורעת -
ןודנול ',ירלג רנבורג' תיתצובק הכורעת -
1965
םילשורי ',זור יליב' םילספה ןגב לספ -
ןודנול ,רקאס .א 'בג ףסואב םילספ -
הילגנא ,טרא ףוא לוקס רטס'צניו'ב לוסיפ תארוה -
1966
רקוב-הדש תשרדמב זאמ -
1967
ןיצ -הדש תפשל דעוימה םילדומ ,תוינכת ':םילספ הדש' -
1968-72
(הילגנא) וידוטסב ולצא ,רומ ירנה םע תישיא השיגפ -
1969
תודג הפצמ ,ןלוגה תביטח תטרדנא -
1972
םילשורי ,לארשי ןואיזומ דיחי תכורעת -
1974
ןנחוי-תמר ,החצנהה תיבב תילוסיפ הצובק -
יניס םורד ,הנירתק הטנס ,םינמא תנדס ,םלוס לספ -
רקוב-הדש תשרדמ דיל ,ןיצ- הדש ,תילוסיפ הצובק -
1977
הדנק ,וטנורוט ,לוסיפל 10-ה תימואלניבה הדיעווב רבודכ תופתתשה -
1978
רקוב-הדש תשרדמ ,םלוס לספ -
םילשורי ,יכדרמ תעבג ,תילוסיפ הצובק -
םילשורי ,'לאלצב' תונמאל 'חמב לוסיפ תארוה -
1979
ביבא-לת ,'טבמ' הירלג ,דיחי תכורעת -
םילשורי ,'תולעמ' לספ -
הילמיה ,הנרופנא תעקבב רויס -
רקוב-הדש תשרדמ ,תוילוסיפ תוצובק 2 -
80 יח-לת ,ימואלניב שגפמ ,'I רבשה לומ' -
בגנ ,ןודרא רה תגספ לע ,ירבדמ לספ -
בגנ ,רמוע ,תילוסיפ הצובק -
1980
'עבש-ראב ,תיתוזח תונמאל הללכמ'ב הארוה -
1980-99
רקוב-הדש תשרדמ די-לע ,ןיצ-הדש ,ירבדמ לוסיפ -
יניס זכרמ ,הקנ-א ףירע לב'ג ,ירבדמ לוסיפ -
הילמיה ,הנרופנא תעקבב לוסיפ -
1981
בגנ ,ןומר-הפצמ ,ילוסיפ רתא -
לארשי ןואיזומ ',הילמיהב לוסיפ' :דיחי תכורעת -
הינרופילק ,לוסיפל 12-ה תימואלניבה הדיעווב לארשי גיצנ -
השדח תונמאל הפיח ןואיזומ ',הילמיהב לוסיפ' -
יניס ,הקנ-א ףירע לומ' חותיפ -
1982
83 יח-לת ,ימואלניב שגפמ ,'רבשה לומ' חותיפ -
הילמיהל היינש תחלשמ ,'הנרופנאה לומ' חותיפ -
1983
םודס רה ,'II רבשה לומ' -
הדוהי רבדמ ,תוגרד הלעמ ,'III רבשה לומ' -
ןומר הדש ,ריוואה ליח סיסב ,'קבא לת' -
1984
'ןודרא רה' חותיפ -
LEONARDO-ב Sculpture in the Solar System רמאמ -
J.P.L. ,'תינוליס הענהל תודבעמ' ,ןוסנו'ג סנרוט ,ריכב ןעדמ םע שגפמ -
הינרופילק ,הנידספ
.םידאמ בכוכ רבדמב יטובור לוסיפ עצבל תורשפא לע -
םילעופ תירפס ,'שמשה תכרעמב לוסיפ' לש רואל האצוה -
1985
ןומר הפצמב ימואלניבה לוסיפה קראפב לספ
1986
,ארויג-רב הפצממ ,והבוג מ"ק דראילימ 1 ,היגרנא ליטמ רוגיש - לירפאל 27 -
בלחה ליבש רושימל בצינב
1987
תדקפמב Sample Collection Mossion Director, NASA,סגירב ירפ'ג םע שגפמ -
םידאמ רבדמב יטובור לוסיפ לע - ןוטגנישווב א"סאנ
1988
ל"נכ - ותיא ףסונ שגפמ -
1990
בצינב - ינופצה רודכה יצחמ ההבוג מ"ק דראילימ I 'הלרדתק-רפוס' רוגיש -
בלחה ליבש רושימל
םחוריל תוהזה לספ
1992
לאפנ ,הנרופנא תעקבב לספה לש טרסומ יקלח םוקיש -
,רמוע יטומ ר"ד תייחנהב ',יוושכעה לוסיפב רמוחה' :חיש-ברב תופתתשה - ילוי -
ביבא-לת ןואיזומ
1993
קרוי-וינ ,תודחואמה תומואה ןיינבב עוריא - יטקאלאג-ןיב לוסיפ - רבוטקואב 2 -
תטיסרבינוא םעטמ ,דלפננוז לקיימו ,סרפ ןועמש ( זא ) ץוחה רש תייחנהבו תוסחב -
ןוירוג-ןב
עבש-ראב ,הרש קמע - תוארשרש לספ
1995
ןואיזומ ,רשכ אסא 'פורפ תייחנהב ,'םייחה תוהמ' :חיש-ברב תופתתשה - ץרמ -
.יררה רפוע י"ע טרסומ - הנרופנא תעקבב לספה לש ףסונ םוקיש ביבא-לת
1996
עבש-ראב ,הרש קמע - יכנא רופחד לספ
1997
-- -- םימוקיה ףוס-ןיא לא בלחה ליבש רושימל תיכנא רתוי דוע הקזח המולא רוגיש
2000 ןונכת