הלשממה שאר
ה"משת ןסינב ו"כ ,םילשורי
1985 לירפאב 17

"שמשה תכרעמב לוסיפ"ה לע

.ויקפוא-בחורל הצק ןיא ,תיתוברתה ותפיאשל רוצעמ ןיא ,םדאה לש רצויה ונוימדל לובג ןיא

;יתונמא בל-ץמוא לש אצוי-לעופ אוה - שמשה-תכרעמב םיילוסיפ םיוותימ עובקל ןויערה
.ץראה-רודכ ינפ-לע ,םייתריצי םיגשיה לש הנקסמ ;עבטה םע תודדומתה רצי לש האצות

.םיפרתב קובדל וא םימלצל ספתיהל ,םלוע-תומימ ,ונילע הרסא ,םידוהיכ ,ונתנומא
תמאה רחא שורדל - םיקחש עיקרהלו קמועב לולצל רתיה םושמ היה הזה רוסיאב לבא
וחתפנ ךכ ידי-לע לבא - יחטשב ,ינוציחב ,ימשגב קפתסהל ונילע רסאנ .תיתונמאה
.םימורמל םאו םיקמועל םא - םירהצ ונינפב

תינייפואה - ךרד-תצירפ לש ,תישארב לש המזוי םה ןוירוא ארזע לש ןבאה-יוותימ
.ןורשכה ךורב ןמאה לש ותזעהל ךכ-לכ