יטקאלאג-ןיב לוסיפ

- - היגרנא = הסמ :תאזה האמה תישאר זאמ ונל םירדשמ םיאקיסיפה
יטגרנא-לכה םוקיה תוהמ תא רתויו רתוי ונל םישיחממ םימונורטסאהו
הלאה םיבחרמה לא ץורפי לוסיפהש העשה העיגה - - ולש הדימה-ינק תאו
- -
איה הסמ םא - ןמזבו בחרמב תוחוכ ידי-לע תוסמ בוציע אוה לוסיפ םא
- םוהתו תויגרנא
- - םוהתו תויגרנא בוציע אוה לוסיפ

,םיידי תופכב תוסמ בוציע לש - ולש הירוטסיהה ןמ לוסיפה לש הדירפ יהוז
לש דמימ לא - םירופחדב ,ףונמב ,המחלה תודורטקלאב ,למזאב ,תלספמב
זאמ בצוע ןהבש תוסמה ןמ - 'רמוחה' ןמ הדירפ יהוז - ינוציק טשפומ
תלזב - שיש - טימולוד - ריג - ןוטריק - ץע - רמיח - הירוטסיה רפה
תויושי לא - היגרנא לא - תיכוכז - ןוטב - הדלפ - הזנורב - טינרג -
- המצוע-יבר םירדשממ תורגושמה ,םידמימ תורידא ,תויומס תויטגרנא
- - רואה תוריהמב
15,והבוג מ"ק דראילימ - תוינש 33,תוקד 55 - רזייל תייגרנא ליטמ רגוש - ארויג-רב הפצמ 22.6.1989, - -
לארשי ןואיזומו תילארשיה ללחה תונכוס ףותישב - - בלחה ליבש רושימל בצינב ,רואה תוריהמב ,ורטוק מ"ס
ףלח - - תועש 5 ךות שמשה תכרעמ תא שטנ - הריפסומטאה ךותמ הצירפב ולש םינוטופה ןמ עבר דביא - -
יטקאלאגניבה ףוסניאה לא - - הארנה םוקיב חתפמ לא - - 1977ב הרגושש II,'ר'גאיוו' תיללחה ינפ-לע
- -

- םיימוקיה לוסיפה יחווטלו יכילהתל תופרטצה יהוז - -

רטוקב ,וכרוא מ"ק דראילימ ,יומס היגרנא ליטמ רוגיש - הרכהב םילועו
יפוסניא - - רואה תוריהמב ,בלחה ליבש רושימל בצינב - - םדא תמוק
יפורטנא-יטנא - יאטיברג-יטנא - - םייטקאלאג-ןיבה םיחווטה לא - - ןמזב
- - יזוקנרבל - - ונורב ונדרו'גל הווחמ - קסילבוא-רפוס -

חווטה-ידמ תונחתמ היגרנא יליטמ 20-15 לש ינמז-וב רוגיש NASA-ל עצומ התע
- דראדוג ללחה זכרמ דעו ארויג-רבמ תורוזפה Vegener, רנגו תשר לש
1992 ץיקב - - 'בלחה ליבש' לש הדיבכה רושימל בצינב - תוקד 55 -
- -
- - ההבוג מ"ק דראילימ - - הלרדתק-רפוס - - סילופורקא רפוס - -
- - - Roofless גג אלל
- - תיטקאלאגניב תולכירדא
ליבש' תייסקאלאג רושימל בצינב - - - רואה תויוריהמב - -
- - 'בלחה
- - - - - - - - - - -
- םימוקיה ףוס ןיא לא - - - -
- - - - - ם
- - - - ם - - - - - - -
- - - - - -