קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


לאקסומ ק'ז
היגלב
קוצי ןוטב
Jacques Moeschal
Israel
Concrete
1962