קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


סושנרטש השמ
לארשי
ריג ןבא
Moshe Sternschuss
Israel
Limestone
1962