קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


לולא וסוק
לארשי
ריג ןבא
Kosso Eloul
Israel
Limestone
1962