קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


ןיגייפ בד
לארשי
רכרוכ ןבא
Dov Feigin
Israel
Sandstone
1962