קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


ןייפ דוד
לארשי
טימולוד
David Fien
Israel
Dolomite
1986-88