קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


קניפ ינרב
לארשי
טימולוד
Berni Fink
Israel
Dolomite
1988