קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


ןתוחמ הוח
לארשי
טימולוד
Hava Mehutan
Israel
Dolomite
1986-88