קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


לטנרפ לרק
הירטסוא
ריג ןבא
Karl Prantl
Austria
Limestone
1962