קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


יריאמ הילד
לארשי
טימולוד
Dalia Meiri
Israel
Dolomite
1986