קראפה םובלאל הרזח קראפה תפמ הרזח


ולס לואש
לארשי
טימולוד
Sa'ul Salo
Israel
Dolomite
1988