ןוירוא ארזע / ןומר שתכמ תפש לע ירבדמ לוסיפל קראפ
(1988) 21'סמ תרבוח 'תוביבס'

ןויזופמיסב ,1962 ויתסב ןומר שתכמ תפש לע לוסיפה לש ותישאר
.ל"וחמו ץראהמ םילספ 11 תופתתשהב לוסיפל ימואלניב
תלוספו הפשא תכיפש רתא חנזומה םילספה רוזא שמיש הנש 25 -כ ךשמב
תא רבגתל היה קוצמ תפש התוא ךרואל יוושכעה לוסיפה ןויער .ןיינב
ידי-לע ובצויש ,םיירטמואיג םיעלס יוותמב רוד ינפלמש ןבאה-ילספ
.םייחכונ םיילארשי םילספ
עטק תא םילספה וריכה וב ,1986 ץרמב עצוב ןושאר םיפתתשמ רויס
תא וריכהו םתדובע ירתא תא וכרואל ורחב ,לוסיפל דעוימה קוצמה
.םתושרל ודמעוהש תורסנמהו תוימוקמה תובצחמה יעלס יפוא

.שתכמה קוצמ תפש לע 'מ 100x100 לש תצבשמ התצקוה לספ לכל
םיעלסה תא םיפתתשמה ורחב וב ,יאמ תישארב עצוב ינש םיפתתשמ רויס
ינאכמ דויצ ידי-לע ולבוה הלא .לספ לכל םיעלס -30כ-םהיתודובעל
.םיישיאה הדובעה ירתאל ,ל.ק.ק לש דבכ
לכ ידי-לע םיעלסה ובצוה וב ,1986 טסוגוא ףוסב היה ומצע עוציבה
ינדי דוביעו דבכה ינאכמה דויצה ידי-לע ,ירבדמ לוסיפ תדובעכ לספ
.לבגומ
ויתסב ןאכ ודבעש םילספה .ףסונ חותיפ בלש עצוב ,1988 ץרמ שדוחב
,םהלש םיעלסה יוותמ לש שדוחמ בוציעו רומיג עצבל ונמזוה 1986,
עטק לש ושוביג ךילהת .םיפסונ םילספ ינש ופרטצהו
םע ףותישב םדקתה ,ירבדמ לוסיפל קראפכ שתכמה תפש לש הז קוצמ
.'עבטה תורומש תושר' ישנאו ,לקד יבצו ןמרל לאפר םילכירדאה
,הז ידוחיי עצבמ לש תעצבמה עורזה התייה 'לארשיל תמייקה ןרקה'
ךרואל שובכ ילולסמ-וד יאוות הללס ,םיעלסה תלבוהל ףסונב רשאכ
תומירע יחטש רופחדב וחטוש ןכ .מ"ק -1.5כ - ולוכ קראפה
.יקנ סל תבכש החנוה םקלח ינפ-לעו תלוספה

הלודגה עבטה-תרומש תא םיווהמ ותוא םיבבוסה בגנה ירהו ןומר שתכמ
בל .םימנוד ןוילימ לע הלועה חטש ינפ-לע תערתשמה ,לארשי-ץראב
הרומשה תירקב םקוממ ,הלהנההו דוקפתה זכרמ ,הרומשה
.ןומר-הפצמב שתכמה תפש לע רשא
,'ןומריצי'ו ןומר-יח ,יגולואיכרא ןג ,םירקבמ זכרמ - הירקב
.הרומשב תחתפתמה רקחמ-תכרעמ ינצינו
,הז לולכמב ,תפסונ תינגרוא הילוח וניה ירבדמה םילספה קראפ
ףונ תמצוע ידי-לע רשעומ ומצע אוה דועב ,דחא דצמ התוא רישעמה
.בצומ אוה ותפש לע רשא שתכמה

קראפה לש חותיפה תומגמ
לש םירתא יפלא םויכ םיהזמ ונחנא יניס-ןופצו בגנה-רה ינפ-לע
םקלח .תיקפוא ,הכומנ היינבב תימוקמ ןבא םייונב ,םדא תוחכונ
ןחלופ ינבמ - םיינחור םקלחו ;ןאצ תואלכמו הינח ירתא - םיימויק
םיארנו סכר יווקו תוגספ לע בורל םימקוממ םינורחאה .הרובקו
קילג ןוסלנ ידי-לע הלגתנש ,K-Line -ה אוה םהבש טלובה .וקחרמל
4.5 -כ וכרואו מ"ס 20 -כ והבוג ,רטמכ ובחורש ,הז וק .1953 -ב
ומכ .םמור רה תגספל ןומר רה תגספ ןיב םיהדהל רשי וקב יונב ,מ"ק
ינופיפע' ,ןבא תויניש יווק םיגולואיכרא ידי-לע בחרמב והוז ןכ
.דועו ,םיאבצ דיצל 'רבדמ
בלשלו ,רזחשל ,רופחל איה המגמה .קראפה חטשב םיאצמנ הלאמ המכ
.הנש 4,000 -כ ינפלמ "םידוונ לוסיפ" ,וב םתוא
עלסמ ויהי ןלוכ .ןאכ לוסיפ תודובע טא-טא ופסוותי תואבה םינשב
תונמא לש דעומ-ירצק םיעוריא םעפ ידמ םיקנו םוזינ ןכ .ימוקמ
.תפלחתמ

לוסיפ שי .ןמזבו ללחב תוחוכ ידי-לע תוסמ בוציע אוה לוסיפ
לוסיפ ,ינאקלוו לוסיפ ,ילואא לוסיפ ,יביזוריא לוסיפ ,ינוטקט
לש ןמזה ףרהב םהילא ףרטצהל לוכי ישונא לוסיפ .יטירואטמ
בוליש אוה ןומר שתכמ .ולש היגולונכטבו ולש הדימה-הנקב ,ומויק
.הנש ינוילימ הז ךלוהו רצונה ,יביזוריא לוסיפו ינוטקט לוסיפ לש
.הזה יקנעה לוסיפה יכילהתל תישונא תופרטצה לש ןפוא אוה קראפה