"קו החלוקים" על שדה צין, 1980
קו החלוקים נמצא סמוך למדרשת שדה-בוקר.
'קו החלוקים' הונח ב-1980 מול 'קבוצת היחד
המדברית'. אורכו של הקו - כ-850 מ', והוא ממשיך
משדה צין לכוון חוד עקב ורמת עבדת. מי שהולך
לאורכו יוצר סוג מסוים של קו אנושי ומגיע אל
'קבוצת היחד המדברית'.
קו זה מצטרף לתופעת הK-Line- הקיים בנגב, אותם
קווי רוגמים ונוואמיסים, שהותוו בקווי הרקיע
בנגב ובסיני עוד בתקופות הפר-היסטוריות.
'קו החלוקים' הוא נדבך נוסף ברצף אנושי זה
משחר ההיסטוריה.