1990 ,חלמה-םי ילעפמ רופצמ - "םדאה לש ובצמ"
,ומצע חלמה-םי לאו חלמה-םי ילעפמ לא הפוצ לספה
236 -מ בכרומ אוהו ,'מ 25 והבוג .שבייתמו ךלוהה
.חרזמ הפיח תבכרה תנחתמ ואבוהש ,םייכרות םיסליר
ילעפמ לש עוציב - תואסנולכהו תודוסיה ,הסדנהה
.ורתאב םחלוה .חלמה םי