"לארשיב םעה ןחביי בגנב"

,טרפב םידדובה תווח לעו ללכב בגנה חותיפ לע ונביבס הנורחאל ללוחתמה קבאמה חכונל
.םישידא ראשיהל םילוכי ונניא

תוסחייתהה ךרד לע השרדמה יבשותו רפסה תיב ידימלת ןיב לאשמ םיכרוע ,ב"י ידימלת ,ונא
.לעפנ תאזל םאתהב .השרדמה תדמע תא עיבהל דציכו ,אשונל היוארה

.םירקוסה םע הלועפ ףתשל םישקבתמ םכנה
יתביבס ךוניחל ןוכיתה רפסה תיב לש שדחה רתאב םג ןולאשה לע תונעל ןתינ
http://tichon.boker.org.il

6532012 :ןופלט ב"י הבכש ,םערב רמותו לאודמ םענ :לאשמה הטמ

"לארשי לש (הבוהצ) 'הקוריה האיֵר'ה רמשית בגנב"