תיממעה האופרבו תדב ,רולקלופב – שחנה
לש "ירותסמ"ה םייחה חרוא .ונוימדו – וידחפ תא ררועו םדאה לש וביל תמושת תא שחנה ךשמ דימתמו זאמ
םישחנב השכהה תוריהמ ,העונתל םישק םירוזאב העונת ,הסיעל אלל םלש ףרט תעילב) ולש תומיהדמה תולוכיה ,שחנה
םישחנב העילבו הקינח תועצמאב וא) סראה תועצמאב םדאה תא גורהל ותלוכיו (המודכו תולשנתהה ךילהת ,םימיוסמ
.תאזה היחה לע תודגאו תונומא ,םיסותימ תריציל ואיבהו הירוטסיהה ךרואל םדאה לש ונוימד תא וררוע (םייקנעה

לאכ שחנה רואית
ןחלופ אוצמל רשפא דימתו לאכ שחנה שמיש תושביה לכבו (םויה דעו הירוטסיהה רחשמ) ונל תועודיה תויוברתה לכבש
אוה תויטסיאתונומה תותדב) לאה חילשכ טושפ וא םייהולא םישעמל למסכ שמיש שחנהש וא שחנה לאל רחא וא הזכ
לכ ןיבמ םלועב רתויב םיצופנה םה םישחנה לע םיסותימה השעמל .(רוחשה תוחוכ תא וא ןטשה תא אקווד גצימ
תופוקתב םדאהו ןומדקה םדאה יבגל – םיסותימ ץתנל היטנה תמייק םויה קרש ןאכ ןייצל בושח) .םיסותימה
.(םירצמ אלל וב ונימאה לכהו התימאל תמא סותימה היה תומדוקה

היגולוכיספב שחנה
לכלש ךכ "וניתובא לש רבעה ןויסנמ תועבונ ונלש תיביטקלוקה העדותה לש תויזטנפה"ש ןעט גנוי לרק גולוכיספה
ותויהב) שחנהש גנוי ןעט ךכל רשקהב .תאזה תוברתה לש היתובאל היהש יתימא ןויסנב םרוקמש םיסותימ שי תוברת
תא גצימ שחנהש אוה ןאכ ןעוט גנויש המ השעמל .ישונאה עדומ-תתה תא למסמ (חורבש םינינעל למס םגו ישחומ רוצי
םדאה ינינעב ולש תוברעתהו ,םילודג םיבאכל םורגל לוכי ,דיחפמ ,ירותסמ (עדומ-תתה ומכ) אוה ןכש עדומ-תתה
ןפהו ישחומה ןפה :םינפ יתש שי המשנלש הדבועה תא םג גצימ שחנהש הסיפת םג ןאכ שי .דואמ ער רמגהל הלוכי
תאזה תוילמסהש ןעט גנוי .(תוינחור תויוהמל למסכו יח רוציכ ונלצא ספתנ שחנהש םשכ שממ) ינחור-יאליטרעה
לכ לש םיסותימב (תונושמו תונוש תורוצב) שחנה עיפומ ןכלו םדא אוה רשאב םדאה לש ותעדותב קומע קומע העובט
.םלועב תויוברתה
םדאה לש העדותבש ללגב ינימ למסל ךפה שחנה ותנעט יפל .ינימ למס ותויה :תפסונ תועמשמ םג שחנל שי גנוי יפל
(ישונאה חומב םימיוסמ םיקלחלו הרדשה טוחל ונוימד ללגב) םיבצעה תכרעמ תא שחנה למיס רתוי תומודקה תופוקתב
איה תינימה תכרעמהו רחאמ .ינימה דוקפתה לע (םויה םיניבמ ונחנאש המ יפל) םיארחאש הב םירוזאה תא דוחיבו
המל םג רורבש ירה (ודוסיב יהולא ךילהת הזש) םייחה תריצי ךילהתמ קלח תורחא םילימב וא ,הייברה ךילהתמ קלח
.תישונאה תוליעפה ירוחאמ תדמועש תוהולאה תא תובר תויוברתל למסמ אוה עודמ םגו ינימ למס אוה שחנה
.(ןירותסמה םלוע רמולכ) עדומ תויהל ךופהל לוכי וניאש המ לכלו העדות-תתל למס אוה שחנהש םג ןעט גנוי