ךלש לובה תא ןכה
.בגנל ולוכ שדקוהו יאלובה תורשה ןיכהש ןושארה לובה והז

?בגנל עיצמ התא לוב הזיא

.ונילא ותוא חלשו לוב רייצ
.רתאב ,ןאכ ומסרפתי ונילא וחלשיש םילובה

.םיסרפב וכזי רתויב םיגציימהו םיפיה םילובה

לע םיטרפ ןכו לובה ראתמ המ רצק רבסה ופיסוה - וחלשתש םילובה לא
.םירג םתא ןכיהו םידמול םתא ןכיה ,םכליג המ :םכמצע

לש הרוצב וא ףרוצמה ספוטה תועצמאב וחליש אנא וניכתש םילובה תא
:לא ילאטיגיד ץבוק
hannah@boker.org.il

םכלש לובה תא ונילא וחליש