הדיח בתכ
.בגנה ילוב רגאמב יוצמה עדימה תרזעב חצפל רשפאש הדיח בתכ םכינפל
.תונרג לאגי בתכ הדיחה בתכ תא

.ןומטמה תא ואצמו הדיחה בתכ תא וחצפ

hannah@boker.org.il תבותכל ,ונילא וחליש תובושתה תא
.ןאכ ומסרפתי םיחצפמה לש םהיתומש


יתעמשש "ןרק דח"ה תא שפחל יתטלחה ןכלו ינופקת םיאולחת .דואמ דע יבצמ עורה הנורחאל
יתכלה ןכל .ותוא אצמא ןכיה גשומ םוש ילב םישופיחל יתאצי .יאולחת לכ תא אפרל ותלוכיבש
ךא – "ןרק דח"ה רחא םישופיחב ליחתהלו "יקסיימובונ לש םגא"ב סיזאירוספב לפטל הליחת
אל םהינשו הגנירומבו רהזא לא ןטלוסב יתשגפ םשו םגאה ךרואל יכרדב יתכשמה .רבד יתאצמ אל םש
ןווכ הנשנש טילחה ילש ךרדה הרומ .םולכ וליאכ םהיקוסיעב וכישמה אלא – ללכ יל ונע
.ררשש ארונה םוחב ותוא תולעל ונחלצה בר ישוקבו טול עצבמ לש הלעמה לא ונטיאל עונל ונלחתהו
תוחוכב יתכשמהו יתרתיו אל ךא יתומל הכחמ "ראווצה לע ןזוא"ה תא לעממ יתיארש יל היה המדנ
םויה םוחמ ששואתהל וניסינ ןאכ .ןירג לש ותיבל ונכשמהו טעמ ונחנ ןאכ .הדעדע ןווכל םינורחא
ןרק דחהו – דועו דוע המורד הנממו הירגנל ונכשמה תרחמל .ףירעמ ןיעב ץחרתהל ונכלהו
ידאווב ונרבע ךרדב .המורד ונכשמה ןכלו המורד עיבצה ונלאשש ימ לכ .דוע ונניאו םלענ וליאכ
זאו ונכרדב ונכשמה .ךרע לעב והשמ ונל רמול עדי אל אוה םג ךא סורגזב ונשגפ םש 'גירבא
עתפלש דע ונכלהו ונכלה .ונשקובמ תא םש אצמנ יקינרבל ךלנ םאש ונל רפסש ןקז העורב ונשגפ
רבכו דואמ היה םח .םשל ונינפ ןכלו ייבת לש ץעה דיל קר שי ןרק דחש ןעטש רחא העור ונשגפ
םימ ובו רבדמ הוונ :האלפומ הנומת ונל התלגנ עתפל רשאכ אמצמ תומל ונבשיחו םימה תא ונרמג
תורדג יורחאמ םיעור ןרק ידח לש לודג זוכר ודילו (ןאידר ןיע הזש ונל ורמא םש םיעורה) םיבר
.ףוסה עיגה טייוסמה ונעסמלו הברה ךכ לכ ונשפיחש ןומטמה היה הז ןכש דואמ ונחמש .תולודג

חוציפ וחלש