בגנה ילוב לע ןודיח
.םכלש תובושתה תא ונילא חולשלו תולאשה לע בישהל םינמזומ םתא

.םיסרפב וכזי - תולאשה לכל תונוכנ תובושת וחלשיש םירתופ

ראודב וא ףדה תיתחתב אצמנה ספוטה תועצמאב וחליש תובושתה תא
hannah@boker.org.il :לא ינורטקלא
.תונרג לאגי רביחש תולאש 25 הז ןודיחב
.בגנה לש םילובה רגאמ ךותב אוצמל ןתינ תובושתה לכ תא


ףיסונו ונילא וחלש - ןהילע ונבשח אלש תוניינעמ תולאש םכל שי םא
.ןודיחל ןתוא

:1 הלאש
תסחייתמ הניא הלאשה) ?בגנב גשגשמ יאלקח קשמ חתפל וחילצה דציכ
.(תמייוסמ הפוקתל

:2 הלאש
םיטרפ יטרפל תראותמה) הלחנ הנתנ םיטבשה רשע םינשמ דחא לכל
?דואמ תיתייעב איה ןועמש טבש לש ותלחנ אקווד עודמ .(ארקמב

:3 הלאש
?רבדמב יונ יצע לדגל רשפא ךיא
:4 הלאש
הזה רצבמה לע ונגהש םישנאה לכ םא הדצמב הרק המ םיעדוי ךיא
?ודבאתה –

:5 הלאש
לודג בושי הב םייקתה עודמ .קחורמו דואמ חדינ רוזאב תאצמנ תליא
?תוכורא תופוקת ךשמב בושחו

:6 הלאש
?החילצמ תורייתה אקוודו ןומר הפצמב הישעתה ילעפמ לכ ולשכנ עודמ
:7 הלאש
?תליא דילש הנורבע ןיעל םודה לקד עיגה ךיא
:8 הלאש
?ןיטולחל הדמשוה ארפה ומכ היחש הרק דציכ
:9 הלאש
?רבדמ אוה הדוהי רבדמ עודמ
:10 הלאש
?"רהזא-לא-ןטלוס" םיברעה יפב תיפוצה תארקנ עודמ
:11 הלאש
?תורחא םירופצ רשאמ רתוי הרבוחה תא רבעב ודצ עודמ
:12 הלאש
?הלוכ הנידמה לש םימה קפס דיתעב היהי בגנהש ןכתי דציכ
:13 הלאש
?הדחכה תנכס ידכ דע הטעמתה םירשנה תיסולכוא אקווד עודמ
:14 הלאש
ךכ לכ םיבאשמ וב העיקשמ לארשי תנידמ עודמו חלמה םיב דוחייה המ
?םיבר

:15 הלאש
?ץראב קר רבדמה ןינבל תא םיאצומ עודמ
:16 הלאש
ארפה דמשוה עודמ ?הדחכה תנכסב ןימ אוה בגנה סיריא אקווד עודמ
?םירקמה ינשל ףתושמה המ ?לילכ

:17 הלאש
?20-ה האמב קר םימארה תיסולכוא לכ תא לסחל םדאה חילצה עודמ
:18 הלאש
חתפתהל חילצמ אוה ,אופיא ,דציכ .קהבומ ינוכית-םי חמצ אוה בצחה
?רבדמב

:19 הלאש
?בגנה ןיבל וניב לדבהה המ ?רבדמ אוה הדוהי רבדמ עודמ
:20 הלאש
אשונל רושק הז המ ?םיקותמ םיממ םייושע םיבטקב םינוחרקה עודמ
?רבדמה

:21 הלאש
תירלוס היגרנאב שומישל ימואלה זכרמה תא םיקהל ןויגה שי עודמ
?רקוב-הדשב אקווד

:22 הלאש
?םישימחה תונשב םינתה תרבדהמ םיסרודה תופועה אקווד ולבס עודמ
:23 הלאש
םינשב דואמ ומצמטצה םירשנהו תוינזעה לש תויסולכואה אקווד עודמ
?הדחכה תנכס ידכ דע תונורחאה

:24 הלאש
?אקווד ןוטבמ – תידוחי תונמא תריציכ תבשחנ הטרדנא הזיא
:25 הלאש
?"ידיירג-ןוסירומ" תינכת יהמ