תקנון העמותה
פרק א' - כללי
1.) שם העמותה:
א. מורשת המערכה על ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה
א. תקרא להלן בתקנות אלה "המורשת"
ב. השם באנגלית:
of the Campaign for Palestine in the first World War Heritage ד. מען המורשת
אברהם זכאי, מעבר התמירון 1, גני עומר 84965, טל. 6460997 08,
פקס 6909367 08
דוא"ל a-zakai@zahav.net.il
ה. המורשת היא עמותה הרשומה לפי חוק העמותות תש"מ 1980
2.) הגדרות
א. התערוכה "שמור מורשת המערכה על ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה" תקרא
להלן "א"י במלחמת העולם הראשונה"
ב. תרומות וכספים:
(1) כל תרומה של כסף או שווה כסף מאזרח ישראלי או מאזרח חו"ל, שישתמשו בו
לשיפוץ מבנה תחנת הרכבת התורכית, לרכישת מוצגים לתערוכה, ספרים לספריה
סרטים וכן כל פעולה אחרת לפי החלטות מוסדותיה המוסמכים.
(2) לשלוח נציגים לבודדים ולמוסדות בארץ ובחו"ל המסוגלים לתרום למורשת.
(3) לקבל דמי שירותים.
(4) לקבל נדבות, עזבונות, הקדשות וליצור קרנות ולערוך מגביות.
(5) לקבל הקצבות ממוסדות ממשלתיים ו/או עירוניים ו/או מוסדיים ו/או פרטיים.
ג. WW I - מלחמת העולם הראשונה.

3.) מעמד המורשת
המורשת מאוגדת כישות משפטית נפרדת הכשרה לכל פעולה משפטית, חובה וזכות.

4.) סמכויות המורשת
א. המורשת מוסמכת לבצע כל פעולה נדרשת וכל פעולה נלווית, במישרין או בעקיפין, למען
הגשמת עקרונותיה ומטרותיה לרבות רכישת נכסים וזכויות והקמת קרנות ותאגידים, בהתאם
להחלטות מוסדותיה המוסמכים.
ב. להופיע כאישות משפטית ולעשות כל הליך משפטי ו/או אדמיניסטרטיבי בפני בתי משפט, בתי
דין וערכאות אחרות, משפטיות או ומעין משפטיות, משרדי ספרי אחוזה, פקיד הסדר קרקעות
משרדי ממשלה ואחרים ובפני כל גוף ומוסד ציבורי ופרטי מכל סוג שהוא.
ג. לחתום על חוזים מכל סוג שהוא, שיקים, שטרות, יפויי כוח והתחייבויות ומסמכים מכל סוג
שהוא
ד. המורשת חייבת לקבל אישורים לשימוש במוצגים שהם רכוש של מוסדות אחרים בארץ או
בחו"ל.

5. מטרות המורשת ופעילויותיה

א. קידום, פיתוח ועידוד המחקר בכל שטחי המערכה על א"י ב- WWI ופרסום והפצה של
המחקרים לכל המעונינים.
ב. לדאוג לקבל תרומות וכספים בהתאם לכתוב בסעיף 2 - הגדרות.
ג. לפתח את התערוכה ולהעביר אותה למוזיאון בתחנת הרכבת התורכית עם גמר השיפוצים.
ד. לרכוש ספרים הנוגעים למורשת.
ה. לרכוש סרטים הנוגעים למורשת.
ו. ארגון כנסים הדנים במערכה על א"י ב- WWI
ז. ארגון סיורים באזורי המערכה על א"י ב- WWI
ח. שיתוף פעולה ושיגור נציגים למוסדות וארגונים בארץ ובחוץ לארץ העוסקים באותם המטרות כמו המורשת.
ט. השתתפות במפעלים ממלכתיים וציבוריים שמטרתם מקבילה למטרות המורשת.
י. קיום קשר עם נציגויות מחו"ל לשם קידום מטרות המורשת
יא. עדכון מתמיד לחברי המורשת.
יב. כל פעולה אחרת שתיראה נחוצה למוסדות המורשת או מועילה לקידום מטרותיה ועקרונותיה.

פרק ב' - חברות במורשת


6. חברי המורשת

חבר מן המניין הוא כל אזרח ישראלי או מחו"ל הרוצה לקחת חלק במטרות המורשת.

7. קבלת חברים

א. תנאי הסף לחברות במורשת
(1) התחייבות המועמד למלא אחר תקנון המורשת והחלטות מוסדותיה המוסמכים.
(2) המועמד לא הורשה בעבירה נושאת קלון והוא אינו בפשיטת רגל ואם המועמד
הוא מוסד או תאגיד, בעל השליטה בו לא הורשה בעבירה נושאת קלון או אינו
במעמד פירוק ו/או כונס נכסים ו/או הסדר נושים.
(3)תשלום דמי חבר בהתאם לקבוע בתקנון סעיף 12
(4)אישור החברות על ידי המוסדות המוסמכים של המורשת בהתאם לקבוע לסעיף 7
ב' לתקנון.
(5)לא יתקבל מועמד אשר חברותו עלולה לפגוע בשמה הטוב של המורשת.
(6)גיל החבר או מיופה הכוח כמפורט בהמשך, לא יהיה מתחת לגיל 18.

ב. קבלת חברים למורשת
הליך הקבלה לחברות במורשת יהיה כדלקמן:
(1) המועמד יחתום על בקשת הצטרפות בנוסח המקובל במורשת, כולל
שם המיופה כוח כמפורט בסעיף 9 להלן.
(2) הבקשה תכלול הצהרה של המועמד כי הוא עומד בתנאי הסף הנדרשים
ומתחייב למלאם וכי הוא מתחייב למלא אחר הוראות תקנון המורשת
והחלטות מוסדותיה המוסמכים.
(3) הבקשה תידון בועדת החברים ותאושר ברוב רגיל.
(4) בקשה של מועמד לא תדחה סופית, קודם שניתנה לו הזדמנות
להעמיד את עמדתו לפני הנהלת המורשת.
החלטת ההנהלה בעניין קבלת החבר תהיה סופית.
(5) החברות תהיה בתוקף ממועד אישורה או ממועד תשלום דמי החבר,
המאוחר בין השניים.

8. מעמד החברות במורשת

א. החברות במורשת אינה ניתנת להעברה או לירושה
ב. מערכת הזכויות והחובות של חבר המורשת נתונה לו בלבד ואינה ניתנת לשימוש על ידי תאגידים ו/או יחידים ו/או קרובים.
ג. אין הגבלה על הצטרפות תאגידים ו/או יחידים קשורים ו/או קרובים למורשת.

9. יפוי כוח

א. הקשר בין חבר מין המנין לבין המורשת ינוהל על ידי החבר עצמו או באמצעות מיופה כוח שימונה על ידו, תאגיד ייוצג על ידי מיופה כוח בלבד.
ב. מיופה כוח רשאי להיות:
(1) כל אחד שהוא חבר במורשת.
(2) בארגון: יו"ר הארגון, מנכ"ל הארגון, או אחד ממנהליו הבכירים
משיכבת הניהול הבכירה של הארגון.
(3) גיל מיופה הכוח לא יהיה מתחת לגיל 18.
ג. במעמד הצטרפות למורשת, החבר ימסור הודעה בכתב מהמוסד/ארגון שהוא מייצג. מיופה הכוח חייב לעמוד בתנאיי הסף המפורטים עבור קבלת חברים סעיפים 7 א' ו- ב' בשינוים הנדרשים (במקום מועמד יקרא מיופה כוח) ויוחלף ע"י חבר אחר עם לא עמד בתנאי הסף.
ד. החבר רשאי לשנות את מיופה כוחו בכל עת, שתימסר ע"י הודעה בכתב למורשת שתכלול את כל הפרטים של מיופה הכוח החדש בלבד שמיופה הכוח החדש עמד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 9. ההודעה על שינוי מיופה הכוח תיחתם ע"י הגורם המוסמך שמבקש את השינוי.
ה. יפוי הכוח יתבטל באופן אוטומטי עם סיום החברות של החבר במורשת או עם שינוי מעמדו של מיופה הכוח באופן שאינו עומד בדרישות סעיף 9 לעיל.

10. חובות חברי המורשת

א. למלא אחר הוראות תקנון המורשת והחלטות מוסדותיה המוסמכים.
ב. לשלם את דמי החבר השנתיים בהתאם להחלטות ההנהלה.
ג. לעדכן את המורשת בכל שינוי רלבנטי במעמדו ובנתוניו.

11. זכויות חברי המורשת

א. להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של המורשת בהתאם לקבוע בתקנון, היה ועמד בתנאי סעיף 17 ב'.
ב. לבחור את מוסדות המורשת בהתאם לקבוע בתקנון, היה ועמד בתנאי סעיף 17 ב'.
ג. להיבחר למוסדות המורשת בהתאם לקבוע בתקנון סעיפים 22 , 24, 29 א' ועמידה בתנאי סעיף 17 ב'.
ד. להשתתף בכל פעולות המורשת ולקבל את שרותיה.

12. דמי חבר

א. חבר במורשת חייב בתשלום דמי חבר שייקבע מעת לעת ע"י המוסדות המוסמכים של
המורשת.
ב. הנהלת המורשת ו/או מי שהוסמך על ידה לצורך זה , יקבעו מעת לעת:
(1) קריטריונים לתשלום דמי חבר.
(2) גובה דמי חבר.
(3) הסדרי תשלום דמי חבר.
(4) הטלת סנקציות בגין הפרת תשלום דמי חבר.
(5) כל עניין אחר בקשר עם דמי חבר.
ג. חבר שהצטרף ללשכה והיה חבר בה בעבר, חייב שהשלמת תשלום דמי חבר בגין תקופת
חברותו הקודמת.
ד. הפרת החובה לשלם דמי חבר היא הפרה יסודית של התקנון.

13. סיום חברות

א. החברות במורשת מסתיימת בכל אחד מהמקרים הבאים
(1) החבר הודיע למורשת על סיום חברותו.
(2) בקרות אחד האירועים כדלקמן:
(א) יחיד – פטירה או הכרזה כפושט רגל
(ב) תאגיד – השלמת הליכי פירוק
(3) בהתאם להחלטת הנהלת המורשת, לפי שיקול דעתה בכל אחד מהמקרים הבאים:
(א) החבר או מיופה כוחו פועל בניגוד למטרות המורשת או פוגע בפעילות
ובכבודה.
(ב) החבר או מיופה כוחו מפר הפרה יסודית את תקנון המורשת והחלטות
מוסדותיה המוסמכים.
(ג) החבר אינו ממלא אחר לפחות אחד מתנאי הסף לחברות במורשת.
(ד) החבר לא שילם דמי חבר.
(ה) הרשעה בדין של חבר שיש עמה קלון.
(4) הליך הוצאת חבר מהמורשת יהיה כדלקמן:
(א) ההחלטה להוציא חבר תתקבל בועדת החברים ברוב רגיל.
(ב) החבר רשאי לערער על החלטת ועדת החברים לפני הנהלת המורשת
ולהציג את עמדתו.
(ג) החלטת ההנהלה היא סופית

14. פנקס חברים

א. המורשת תנהל פנקס חברים אשר יכלול:
(1) רשימת חברים מעודכנת כולל רשימת חברים שפרשו במהלך השנתיים האחרונות.
(2) מענה של כל החברים, מספרי הטלפון, מספרי הפקסימיליה, ודואר אלקטרוני.
(3) מספר זיהוי.
(4) שם מיופה הכוח.
(5) מועד ראשית ומועד סיום החברות.
ב. פנקס החברים יהיה פתוח לעיון חברי המורשת.


א. דמי חבר
ב. הכנסות מארגון אירועים
ג. תרומות, מענקים, הלוואות וכו'
ד. הכנסות מל מקור אחר
ה. הכנסות המורשת יוקדשו אך ורק לקידום מטרותיה ולחברים אין כל חלק בהן.

31. רכוש המורשת

א. רכוש המורשת והכנסותיה ישמשו אך ורק לתיפעול המורשת ולבצוע מטרותיה.
ב. כספי המורשת יושקעו אך ורק בהתאם להחלטות ועדת הכספים ובאישור ההנהלה.
ג. במקרה של פירוק המורשת יוקנו נכסיה למטרה ציבורית שההנהלה תקבע באמצעות מפרק שיקבע ע"י האסיפה הכללית או ע"י בית המשפט.

32. תקציב המורשת

א. שנת הכספים של המורשת היא מ- 1 בנובמבר עד 31 באוקטובר
ב. פעילות המורשת תבוצע בהתאם לתקציב שנתי שיוגש ע"י ועדת הכספים להנהלה ויאושר על
ידה קודם לשנת הכספים. .
ג. חריגות בלתי צפויות מהתקציב במשך השנה יקבלו את אישור ההנהלה


33. זכות חתימה

א. חתימה על המחאות תתבצע ע"י שתי חתימות:
ב. חתימת הגזבר וחתימת היו"ר או סגנו.

פרק ה'. רואה חשבון

34. מינוי רואה חשבון

רואה החשבון של המורשת ימונה באסיפה הכללית השנתית

35. סמכויות רואה החשבון

א. רואה החשבון יבקר את הדוחות הכספיים השנתיים של המורשת ויחווה את דעתו עליהם.
ב. רואה החשבון ידווח ליושב ראש בגין כל ליקוי מהותי בבקרה החשבונאית של המורשת שנודע לו עליו אגב פעולת הביקורת. היושב ראש יעלה את העניין על סדר היום של ההנהלה בישיבתה הקרובה ורואה החשבון יוזמן להשתתף בישיבה.
ג. רואה החשבון יוזמן לישיבות ועדת הכספים שדנה בדוחות הכספיים, לישיבות ההנהלה שדנה באישורם ולאסיפה הכללית אליה הם מוגשים. רואה החשבון יוזמן לישיבת ועדת הביקורת הדנה בעניין הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים.
ד. רואה החשבון רשאי לעיין בכל מסמך, מידע ונתון המצוי ברשות המורשת, הנדרש לו לצורך ביצוע תפקידו ולקבל הסברים בקשר אליהם.

פרק ו' – יושב ראש כבוד, חבר כבוד ועיטורים

36. יושב ראש כבוד

ההנהלה רשאית להעניק מעמד של יושב ראש כבוד לחבר שכיהן בתפקיד יושב ראש המורשת, בהחלטה שתתקבל ברוב של 2/3 מחברי ההנהלה לפחות. יושב ראש כבוד פטור מתשלום דמי חבר וזכויותיו הן כשל חבר רגיל בשינויים הבאים: יושב ראש כבוד רשאי להשתתף כמשקיף בישיבות ההנהלה והועדות השונות, והוא רשאי לשמש כיו"ר של הועדות השונות כולל ועדת הביקורת וכשליח ויועץ של היושב ראש, אך איננו רשאי להיות חבר מן המניין של ההנהלה.
מעמד של יושב ראש כבוד איננו מוגבל בזמן, אלא החליטה ההנהלה ברוב של למעלה מ- 2/3 מחבריה על שלילת מעמדו.

37. חבר כבוד.

ההנהלה רשאית להעניק מעמד של חבר כבוד ליחיד או למוסד בהחלטה שתתקבל ברוב של למעלה
מ- 50% מחברי ההנהלה. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר וזכויותיו יהיו כמו של חבר רגיל.
חברותו של חבר כבוד איננה מוגבלת בזמן, אלא החליטה ההנהלה ברוב של יותר מ- 50% על שלילת המעמד.

38. אות כבוד

ההנהלה רשאית להעניק תעודת כבוד, אות כבוד וכיוצא בזה למי שההנהלה מצאה אותו ראוי.

פרק ז' – שונות

39. זכות חתימה

זכות חתימה בכל עניין ודבר שאיננה חתימה על המחאות בשם המורשת ניתנת ליושב הראש או
או לסגנו.
היושב ראש רשאי באישור ההנהלה להעביר את זכות החתימה בשם המורשת לנושא תפקיד וזאת
אך ורק במסגרת התפקיד של נושא התפקיד בהתאם למגבלות עליהן החליטה ההנהלה.

40. שינוי התקנון

כל שינוי בתקנון המורשת ייעשה ויאושר באסיפה הכללית ויתקבל ברוב של 2/3 מהמצביעים
הנוכחים באסיפה הכללית ובלבד שנושא השינויים המוצעים כלולים בהצעת סדר היום של האסיפה.

41. תוקף התקנון

התקנון יכנס לתוקף מיד אחרי אישור חברי ההנהלה הזמנית ואישור רשם העמותות.
פרק ג' - מוסדות המורשת
15. מוסדות המורשת הם:

א. האסיפה הכללית.
ב. הנהלת המורשת.
ג. יושב ראש המורשת
ד. סגן יושב ראש המורשת
ה. ועדות המורשת.
ו. פורומים מקצועיים.

16. האסיפה הכללית

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של המורשת וסמכויותיה הם:
א. לאשר את מדיניות המורשת ועקרונות פעולתה.
ב. לבחור בחברי הנהלת המורשת אחת לשנתיים לפי התקנון.
ג. לבחור בועדת הביקורת של המורשת אחת לשנתיים לפי התקנון.
ד. למנות את רואה החשבון של המורשת ולאשר את הדו"חות הכספיים שיוגשו על ידו.
ה. לשנות את תקנון המורשת.

17. הרכב האסיפה הכללית

א. בראש האסיפה הכללית עומד יושב ראש המורשת ובהעדרו ימלא את מקומו סגן יושב הראש,
היה ויערכו בחירות באסיפה הכללית לא יעמוד בראשה מי מהמועמדים לבחירה. היה והיו"ר וסגנו עומדים לבחירה - יעמוד בראש האסיפה מי שאיננו מועמד לפי הסדר הבא:
(1) יו"ר ועדת הביקורת
(2) יו"ר ועדת הכספים
(3) יו"ר ועדת החברים
(4) מי שתחליט האסיפה
ב. חברי האסיפה הכללית - רגילה או מיוחדת – הם חברי המורשת העומדים בתנאים כדלקמן:
(1) רשומים בפנקס החברים של המורשת
(2) שילמו את דמי החבר בגין שנת האסיפה.
(3) החברות במורשת אושרה לפחות שישה חודשים קודם למועד האסיפה.
(4) חבר שהנו פחות מ- 6 חדשים חבר במורשת, רשאי להשתתף אך בלי זכות הצבעה.
ג. חבר המורשת הטוען כי הוא עומד בתנאים שלעיל ועל אף זאת נמנעה ממנו הזכות להשתתף
ולהצביע באסיפה הכללית, רשאי לערער על ההחלטה לפני הנהלת המורשת עד עשרים ואחד
ימים קודם למועד האסיפה הכללית. החלטת ההנהלה ברוב רגיל היא סופית.

18. אסיפה כללית שנתית

א. האסיפה הכללית השנתית תכונס לפחות פעם בשנה, וזאת במהלך ימי העיון השנתיים שיערכו
ב- 31 באוקטובר או בתאריך סמוך לו.
ב. במידה ולא יערכו ימי עיון באותה שנה תתקיים האסיפה ביום 31 באוקטובר. במידה ויום זה
נופל ביום שישי או שבת, תחליט ההנהלה על יום סמוך לתאריך זה לקיום האסיפה.
ג. סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יקבע ע"י ההנהלה ויכלול:
(1) דו"ח על פעולות המורשת.
(2) דו"ח כספי
(3) דו"ח ועדת הביקורת
(4) בחירת מחצית מחברי ההנהלה כל שנתיים ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנון
(5) בחירת כל חברי ועדת הביקורת כל שנתיים בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון.
(6) כל עניין לפי החלטת ההנהלה.
(7) כל עניין שהוצע בכתב בחתימת של לפחות 20 אחוזים מחברי המורשת הזכאים
להשתתף ולהצביע באסיפה ובלבד שהוגש להנהלה לפחות עשרים ואחד ימים קודם
למועד האסיפה.
ד. הודעה על כינוס האסיפה הכללית השנתית בחתימת היושב ראש או סגנו תימסר לחברי
המורשת הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה כדלקמן:
(1) בשיגור בדואר, לפי המען שרשום בפנקס החברים לפחות 30 ימים קודם לאסיפה.
(2) בתזכורת שתשוגר בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי המען הרשום
בפנקס החברים לפחות 14ימים קודם לאסיפה ותכלול כל עדכון הקשור בכינוס האסיפה
ובסדר היום.
ה. הודעה על כינוס האסיפה תכלול:
(1) מועד ומקום האסיפה
(2) סדר היום של האסיפה.
(3) הזמנה לעיין בדו"ח הכספי ובדו"ח הביקורת של המורשת קודם לאסיפה.
(4) באסיפה הכוללת בחירות, הזמנה להציג מועמדות לכהונה בתפקיד חבר הנהלה או
חבר ועדת הביקורת וזאת 21 ימים קודם לבחירות, בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון.
(5) התזכורת לאסיפה תכלול רשימה של כל המועמדים לכהונה בהנהלה או לכהונה
בועדת הביקורת ופירוט שעות הפעילות של הקלפיות.
(6) באסיפה שכוללת הצעה לשינוי התקנון, ההודעה תכלול את הנושאים של השינויים
המוצעים בתקנון והזמנה לעיין בהצעת השינויים קודם לאסיפה.
ו. קודם לאסיפה הכללית בה יערכו בחירות על ההנהלה למנות מתוך חברי ההנהלה ועדת בחירות
שתהיה מופקדת על ההודעות לחברים, בחירת ועדת קלפי ועל קיום נוהל הבחירות לפי התקנון.

19. אסיפה כללית מיוחדת (יוצאת מהכלל)

א. אסיפה כללית מיוחדת תכונס לפי החלטת הנהלת המורשת או לפי דרישת בכתב מועדת הביקורת
או לפי דרישה בכתב של לפחות 20 אחוזים מחברי המורשת.
ב. דרישה של ועדת הביקורת ו/או של חברי המורשת לקיום אסיפה כללית מיוחדת כאמור לעיל תוצג
להנהלה בצירוף הצעה לסדר יום בנושא המתאים להיות נדון באסיפה.
ג. החלטה על זימון האסיפה בעקבות דרישה כאמור תתקבל ע"י הנהלת המורשת לא יותר מ- 21 ימים
מיום קבלת הדרישה, והיא תכונס עד 30 ימים מיום ההחלטה.
ד. סדר היום של האסיפה ייקבע ע"י ההנהלה ויכלול בנוסף את העניין נשוא הדרישה.
ה. כינוס אסיפה כללית מיוחדת ייעשה כפי שמכונסת אסיפה כללית שנתית בשינויים המחויבים, אולם
הודעה על האסיפה כאמור בסעיף 19 ד' לתקנון תשלח לפחות 21 ימים קודם לאסיפה ותזכורת לא
תשלח.

20. הוראות כלליות לאסיפה כללית רגילה ולאסיפה כללית מיוחדת

א. ההשתתפות באסיפה היא ע"י חבר המורשת עצמו או ע"י מיופה כוחו בהתאם לקבוע בתקנון.
ב. מניין חוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות 30 אחוז מחברי המורשת הזכאים להשתתף
ולהצביע באסיפה, במועדה הקבוע, גם אם לאחר מכן פחת שיעור זה.
ג. בהעדר מנין חוקי במועד הקבוע לאסיפה, האסיפה תדחה בחצי שעה ותקוים בכל מספר משתתפים
הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה.
ד. החלטה באסיפה כללית תתקבל בהרמת ידיים למעט במקרה שלפחות % 20 אחוזים מהחברים
הזכאים להצביע דרשו עריכת הצבעה חשאית או במקרה שנקע אחרת בתקנון.
ה. בכל מקרה בו מספר המועמדים להנהלה או לועדת הביקורת עולה על מספר המושבים הפנויים
לבחירה תיערך הצבעה חשאית.
ו. החלטה באסיפה תתקבל ברוב קולות המשתתפים הרשאים להצביע באסיפה אלא אם נקבע אחרת
בתקנון. לכל חבר קול אחד.
ז. בכל אסיפה יירשם פרוטוקול וייחתם ע"י יו"ר האסיפה.
ח. פרוטוקול חתום של האסיפה יהווה ראייה לכאורה לכשרות כינוסה וניהולה של האסיפה ולהחלטות
שנתקבלו כאמור בפרוטוקול.

21. נוהל הצבעה חשאית

לפני כל אסיפה בה תידרש הצבעה חשאית ייושם הנוהל הבא:
א. ההנהלה תמנה ועדת קלפי שתורכב מיו"ר ושני חברים חברי המורשת.
ב. ועדת הקלפי תערוך קודם ובסמוך למועד האסיפה רשימה שמית של בעלי זכות ההצבעה בהסתמך על פנקס החברים, בציון מספר סידורי ליד שמו של המצביע וזאת לפי הוראות התקנון בקשר לזכות להימנות כחבר האסיפה לפי סעיף 17 ב'.
ג. לאחר רישום פרטי המצביע תאפשר עדת הקלפי למצביע להטיל את פתק ההצבעה לתיבת הקלפי.
ד. עם נעילת הקלפי יספרו חברי ועדת הקלפי את פתקי ההצבעה, יסכמו את התוצאות, ויערכו דו"ח
שיועבר ליו"ר האסיפה אשר יקרא את תוצאות ההחלטה ו/או הנבחרים.

22. הליך הבחירות באסיפה הכללית

א. הזכות לבחור בחברי ההנהלה וחברי ועדת הביקורת נתונה לחברי המורשת בהתאם לקבוע בסעיף
17 לתקנון.
ב. ההנהלה או ועדת הבחירות, כאמור בסעיף 19 ד', תמנה ועדת קלפי אשר תהיה מורכבת מיו"ר ו-2
חברים שהם חברי המורשת שאינם צד בבחירות או שאינם בעלי עניין ישיר בנושאי ההצבעה.
הועדה תבצע פעילותיה בשקיפות מלאה כלפי חברי ועדת הביקורת.
ג. יו"ר האסיפה יכריז על פתיחת הקלפיות . הקלפי תנעל בשעה הנקובה בהזמנות.
ד. לרשות ועדת הקלפי יועמדו תיבות קלפי ריקות אשר לתוכם יטילו הבוחרים את כרטיסי ההצבעה.
ה. לרשות המצביעים יועמדו כרטיסי הצבעה בה יופיעו שמות כל המועמדים עם אפשרות טכנית
לסימון המועמדים על גבי כרטיסי ההצבעה. כרטיס נפרד לכל גוף נבחר וכן מעטפות אטומות
חתומות ע"י ועדת הקלפי בהתאם.
ו. ועדת הקלפי תערוך לפני קיום ההצבעה רשימה שמית של בעלי זכות ההצבעה, בהסתמך על הרשום
בפנקס החברים, בציון מספר סידורי ליד כל מצביע.
ז. לאחר רישום פרטי המצביע, תרשה ועדת הקלפי למצביע להטיל את כרטיס ההצבעה לקלפי. כרטיס
שלא הונפק ע"י המורשת וכרטיס שלא יוטל ב תוך מעטפת ההצבעה, יפסל.
ח. עם נעילת הקלפי יספרו חברי ועדת הקלפי את הקולות, יסכמו את תוצאות ההצבעות ויערכו דו"ח
שיועבר ליו"ר האסיפה.
ט. בהצבעה לבחירת המושבים המיועדים לחברי ההנהלה ולחברי ועדת הביקורת יטיל כל מצביע לקלפי
כרטיס הצבעה שיכלול סימון ליד שמות של מועמדים שמספרם לא יותר ממספר המושבים בהנהלה או
בועדת הביקורת העומדים לבחירה. כרטיס שיכלול סימון מספר שמות גדול ממספר חברי הנהלה או
ועדת ביקורת העומדים לבחירה, ייפסל ע"י ועדת הקלפי.

23. ההנהלה

א. בין אסיפה אחת למישנה תשמש ההנהלה כמוסד העליון של המורשת ותתווה את מדיניות המורשת.
ב. ההנהלה תורכב מ- 10 נבחרים.
ג. רוב רגיל מקרב חברי ההנהלה מהווים מנין חוקי.
ד. ההנהלה מופקדת בין היתר על הנושאים הבאים:
(1) בחירת יושב ראש ההנהלה.
(2) אישור הנהלה מצומצמת.
(3) אישור מועמד היושב ראש לתפקיד היועץ המשפטי.
(4) אישור תקציב המורשת.
(5) מינוי ועדות הלשכה, מלבד ועדת הביקורת שתבחר ע"י האסיפה.
(6) כל נושא אחר שלא ייוחד בתקנות אלה.
ה. ההנהלה מנוהלת ע"י היושב ראש ובהעדרו ע"י סגנו, היא המוסד המנהל באופן שוטף את המורשת בהתאם למדיניות האסיפה הכללית והחלטותיה.
ו. ההנהלה המצומצמת מורכבת מהיושב ראש, סגנו, הגזבר וחבר שיבחר ע"י ההנהלה.
ז. ההנהלה מתכנסת לפי הזמנת היושב ראש או סגנו או לפי דרישת 4 חברי ההנהלה.
ח. המנין החוקי לישיבות ההנהלה: היושב ראש, סגנו ועוד 2 חברי הנהלה.
ט. החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב קולות רגיל על פי הרמת ידיים. במקרה של דעות שקולות יהיה ליושב הראש ובהעדרו לממלא מקומו קול מכריע.24. בחירת ההנהלה באסיפה הכללית

א. כל חבר במורשת שהנו חבר באסיפה הכללית לפי סעיף 18 ושהנו חבר או בעל ייפוי כוח, בעל ותק של 6 חדשים לפחות קודם ליום האסיפה הכללית , זכאי להציג מועמדותו לחברות בהנהלה ובלבד שיעשה זאת בכתב וימסור בקשתו למורשת לפחות 21 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. הבקשה
תכלול את שמו המלא, כתובתו, שם המוסד שהוא מייצג, תמונת פספורט וקורות חיים בקצרה.
ב. בחירות להנהלה יערכו אחת לשנתיים.
ג. חבר להנהלה יבחר לתקופת כהונה של ארבע שנים. הבחירה הנה חשאית אישית, שאיננה ניתנת
להעברה גם לא במסגרת ייפוי כוח כמפורט בתקנון זה.
ד. בכל אסיפה כללית רגילה שבה יתקיימו בחירות יסיימו תפקידם 5 חברים בהנהלה שמלאו 4 שנים
לכהונתם ובמקומם יבחרו 5 חברים חדשים.
ה. התפנה מקום של חבר הנהלה מכל סיבה שהיא, ימלא את מקומו המועמד בעל מספר הקולות הגדול
ביותר שלא זכה למושב במועד הבחירות האחרון ולפי הצורך הבא אחריו וזאת לפי סדר קולות יורד.
כהונת חבר זה תפקע בסיום הקדנציה המתוכננת של חבר שאת מקומו הוא ממלא ולא כחבר שנבחר
ישירות באסיפה הכללית.
ו. באין ממלא מקום כאמור בסעיף קטן ה' לעייל יישאר המקום פנוי עד לאסיפה הכללית הרגילה הבאה
והמושב הפנוי יועמד לבחירה חוזרת.
ז. כל אחד מחברי ההנהלה, בלי יוצא מהכלל, רשאי להיבחר ליושב ראש או לסגן יושב ראש המורשת
כפוף לסייגים המפורטים בתקנון זה.

25. תפקוד ההנהלה

א. ההנהלה מתכנסת לפי הצורך, לפי הזמנת היושב ראש או הסגן או לפי דרישת של לפחות 4 חברי
הנהלה, בהתראה של 7 ימים לפחות.
ב. חברי ועדת הביקורת וכל יושבי ראש של ועדות המורשת ישתתפו בישיבות ההנהלה כמשקיפים בלי זכות הצבעה.
ג. סדר היום לישיבות ההנהלה ייקבע ע"י היושב ראש. כל חבר הנהלה רשאי להגיש הצעות לסדר היום
וזאת בתנאי שהבקשה תוגש 48 שעות קודם לקיום הישבה.
ד. רוב רגיל של חברי ההנהלה מהווה מנין חוקי בישיבותיה ולהחלטותיה יהיה תוקף גם במקרה שבזמן
הישיבה יפחת מספרו מהמניין החוקי ובלבד שעל סדר יומה, אשר הוצג בהתחלת הישיבה הופיע הנושא שלגביו מתקבלת ההחלטות.
ה. בראש ישיבות ההנהלה ישב היושב ראש או סגנו או מי שהיושב ראש יחליט שימלא את מקומו. לא
מונה ממלא מקום כיושב ראש הישיבה תחליט ההנהלה בהצבעה ברוב קולות של הנוכחים על יו"ר
הישיבה.
ו. ההצבעה בכל עניין שיעמוד לדיון בישיבות ההנהלה תיערך בהרמת ידיים. הצבעה חשאית תתכן
עפ"י יושב ראש הישיבה או בקשה של לפחות 4 חברים מהמשתתפים בישיבה.
ז. החלטות ההנהלה מתקבלות ברוב דעות המצביעים, למעט ההחלטות שלהן דרוש רוב מיוחד עפ"י
תקנון זה. במקרה של שוויון קולות תכריע דעתו של יו"ר הישיבה.
ח. בכל ישיבות ההנהלה יתנהל פרטיכול אשר בו ירשמו את שמות הנוכחים, סדר תמצית הדיון,
וההחלטות. הפרטיכול יופץ לכל חברי ההנהלה, חברי ועדת הביקורת והמשקיפים.
ט. היושב ראש או ההנהלה יהיו רשאים להודיע לחבר הנהלה או למשקיף על הפסקת כהונתו בהנהלה
במידה ולא הופיע לארבע ישיבות רצופות בלא ליתן נימוק סביר להעדרו.
י. ההנהלה תודיע לחבר ההנהלה או למשקיף על הפסקת כהונתו בהנהלה אם נסתיימה חברותו או
חברות המוסד שהוא מיופה כוחו במורשת במסיבות המפורטות בסעיף 13 או שיפוי הכוח שמכוחו
הציג מועמדותו התבטל כאמור בסעיף 9ה'.
יא. לבקשת היושב ראש רשאית ההנהלה, לאחר שהחליטה על כך ברוב של שני שליש מחברי ההנהלה,
להודיע למשקיף על הפסקת כהונתו בהנהלה. כל זאת היה ומצאה שהמשקיף פועל בניגוד למטרות
המורשת ו/או פוגע בפעילות הנהלת המורשת ובכבודה.
יב. לבקשת היושב ראש או ההנהלה רשאית ההנהלה, לאחר שהצביעו על כך ברוב של שני שליש
מחברי ההנהלה לפחות, להודיע לחבר ההנהלה על כוונת ההנהלה לבקש הפסקת חברותו מהאסיפה
הכללית, וכל זאת היה ומצאה, שהחבר פועל בניגוד למטרות המורשת ו/או פוגע בפעילות הנהלת
המורשת ובכבודה.

26. יושב ראש וסגן יושב ראש של המורשת

א. בישיבתה הראשונה של ההנהלה החדשה, שתערך לא מאוחר מחודש מיום האסיפה הבוחרת, תבחר
ההנהלה החדשה ברוב מוחלט את היושב ראש וסגן היושב ראש מתוך חבריה.
1.) במקרה של מועמד יחיד תערך ההצבעה בהרמת ידיים
2.) במקרה של יותר ממועמד אחד תערך הצבעה חשאית.
ג. במידה ובישיבה הראשונה לא יושג רוב מוחלט של חברי ההנהלה, תכונס ההנהלה שנית וזאת תוך שבועיים ימים, ותערך הצבעה חשאית נוספת בין שני המועמדים שזכו למספר הקולות הרב ביותר בהצבעה הראשונה, כאשר ההכרעה תהיה ברוב רגיל. במקרה של מועמד יחיד תערך הצבעה גלויה.
במקרה וגם בהצבעה זו יהיה שוויון קולות יבחר המועמד ע"י הגרלה.
ד. ממועד הכרזת תוצאות האסיפה הכללית ועד למועד בחירת היושב ראש החדש ימשיך היושב
ראש הקודם בתפקידו. החל מאותו יום ישמש זקן חברי ההנהלה כיושב ראש זמני עד לבחירת היושב ראש החדש.
ה. יושב ראש המורשת יבחר לשנתיים ולא יותר משלוש תקופות,ולא יותר מ- 6 שנים בסך הכל.

27. סמכויות היושב ראש

א. היושב ראש עומד בראש המורשת ובראש ההנהלה והוא המוסמך לייצג את עמדות הלישכה בארץ
ובחוץ לארץ.
ב. היושב ראש נושא באחריות העליונה לקידום עניני המורשת.

28. סיום כהונת היושב ראש

היושב ראש יסיים את תקופת כהונתו קודם למועד הבחירות בכל אחד מהמקרים להלן:
א. בהתאם להחלטת היושב ראש שנמסרה להנהלה בכתב.
ב. בהתאם להחלטת ההנהלה במקרה והיושב ראש הוכרז כפושט רגל או הורשה בעבירה הנושאת
עמה קלון.
ג. המוסד שהוא מיצג חדל להיות חבר במורשת.
ד. ההנהלה הביעה אי אימון ביושב הראש, בהצבעה שהתקיימה בישיבת הנהלה רגילה או מיוחדת
ברוב מוחלט של % 75 לפחות מכל חברי ההנהלה המכהנים, וזאת אחרי דרישת לפחות 6 מחברי ההנהלה לכנס ישיבה מיוחדת כדי לדון בענין.
ה. נבצר מהנשיא למלא את תפקידו, מכל סיבה שהיא, למשך תקופה שאיננה עולה על 90 יום יכהן
במקומו סגנו,עלתה התקופה מעל 90 יום תבחר ההנהלה נשיא בפועל מבין חברי ההנהלה והוא ימלא את מקום הנשיא עד שהנשיא יוכל לשוב ולמלא את תפקידו או עד לאסיפה הכללית הרגילה לפי המוקדם יותר, ובחירת נשיא חדש.

29. ועדות המורשת

א. ועדת הביקורת
1.) ועדת הביקורת תהיה בת 3 חברים שיבחרו ע"י האסיפה הכללית אחת לשנתיים
2.) בראש ועדת הביקורת יעמוד מי שקיבל את מספר הקולות הרב במותר. במקרה ויהיו מועמדים שקיבלו מספר קולות זהה, תקבע רוטציה בהסכמה ברשות הועדה.
3.) סמכויות ועדת הבקורת:
(א) לקבוע את תוכנית העבודה לביצוע הביקורת, לדון בדו"חות ולהגיש המלצות להנהלה.
(ב) לבחון את התנהלות המורשת לרבות ההנהלה והועדות ולעמוד על ליקויים בניהול ולהמליץ להנהלה על דרכים לתיקונם.
(ג) הוועדה תפעל תוך התיעצות עם היועץ המשפטי ועם רואה החשבון של המורשת.
(ד) ועדת הבקורת רשאית לעיין בכל מסמך, מידע ונתון המצוי ברשות המורשת הנדרש לה לביצוע תפקידה ולקבל הסברים לגביהם.
(ה) היו"ר וכל חברי ועדת הביקורת יוזמנו להשתתף בכל ישיבות ההנהלה בלי זכות הצבעה.
(ו) חובה על אחד מחברי ועדת הביקורת להשתתף בישיבות ההנהלה.
ב. הועדות הקבועות האחרות הן:
(1) ועדת הכספים ובראשה הגזבר ובה 3 חברים
(2) ועדת חברים ובה 3 חברים
(3) ועדות קבועות אחרות נבחרות ע"י ההנהלה
(4) ועדות זמניות לבצוע תפקיד מסוים תקבענה ע"י ההנהלה
(5) ההנהלה תבחר את החברים ותקבע את סמכויות הועדות


פרק ג'. כספים

30. הכנסות המורשת

המקורות הכספיים של המורשת הם:
א. דמי חבר
ב. הכנסות מארגון אירועים
ג. תרומות, מענקים, הלוואות וכו'
ד. הכנסות מל מקור אחר
ה. הכנסות המורשת יוקדשו אך ורק לקידום מטרותיה ולחברים אין כל חלק בהן.

31. רכוש המורשת

א. רכוש המורשת והכנסותיה ישמשו אך ורק לתיפעול המורשת ולבצוע מטרותיה.
ב. כספי המורשת יושקעו אך ורק בהתאם להחלטות ועדת הכספים ובאישור ההנהלה.
ג. במקרה של פירוק המורשת יוקנו נכסיה למטרה ציבורית שההנהלה תקבע באמצעות מפרק שיקבע ע"י האסיפה הכללית או ע"י בית המשפט.

32. תקציב המורשת

א. שנת הכספים של המורשת היא מ- 1 בנובמבר עד 31 באוקטובר
ב. פעילות המורשת תבוצע בהתאם לתקציב שנתי שיוגש ע"י ועדת הכספים להנהלה ויאושר על
ידה קודם לשנת הכספים. .
ג. חריגות בלתי צפויות מהתקציב במשך השנה יקבלו את אישור ההנהלה


33. זכות חתימה

א. חתימה על המחאות תתבצע ע"י שתי חתימות:
ב. חתימת הגזבר וחתימת היו"ר או סגנו.

פרק ה' - רואה חשבון
34. מינוי רואה חשבון

רואה החשבון של המורשת ימונה באסיפה הכללית השנתית

35. סמכויות רואה החשבון

א. רואה החשבון יבקר את הדוחות הכספיים השנתיים של המורשת ויחווה את דעתו עליהם.
ב. רואה החשבון ידווח ליושב ראש בגין כל ליקוי מהותי בבקרה החשבונאית של המורשת שנודע לו עליו אגב פעולת הביקורת. היושב ראש יעלה את העניין על סדר היום של ההנהלה בישיבתה הקרובה ורואה החשבון יוזמן להשתתף בישיבה.
ג. רואה החשבון יוזמן לישיבות ועדת הכספים שדנה בדוחות הכספיים, לישיבות ההנהלה שדנה באישורם ולאסיפה הכללית אליה הם מוגשים. רואה החשבון יוזמן לישיבת ועדת הביקורת הדנה בעניין הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים.
ד. רואה החשבון רשאי לעיין בכל מסמך, מידע ונתון המצוי ברשות המורשת, הנדרש לו לצורך ביצוע תפקידו ולקבל הסברים בקשר אליהם.

פרק ו' – יושב ראש כבוד, חבר כבוד ועיטורים
36. יושב ראש כבוד

ההנהלה רשאית להעניק מעמד של יושב ראש כבוד לחבר שכיהן בתפקיד יושב ראש המורשת, בהחלטה שתתקבל ברוב של 2/3 מחברי ההנהלה לפחות. יושב ראש כבוד פטור מתשלום דמי חבר וזכויותיו הן כשל חבר רגיל בשינויים הבאים: יושב ראש כבוד רשאי להשתתף כמשקיף בישיבות ההנהלה והועדות השונות, והוא רשאי לשמש כיו"ר של הועדות השונות כולל ועדת הביקורת וכשליח ויועץ של היושב ראש, אך איננו רשאי להיות חבר מן המניין של ההנהלה.
מעמד של יושב ראש כבוד איננו מוגבל בזמן, אלא החליטה ההנהלה ברוב של למעלה מ- 2/3 מחבריה על שלילת מעמדו.

37. חבר כבוד.

ההנהלה רשאית להעניק מעמד של חבר כבוד ליחיד או למוסד בהחלטה שתתקבל ברוב של למעלה
מ- 50% מחברי ההנהלה. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר וזכויותיו יהיו כמו של חבר רגיל.
חברותו של חבר כבוד איננה מוגבלת בזמן, אלא החליטה ההנהלה ברוב של יותר מ- 50% על שלילת המעמד.

38. אות כבוד

ההנהלה רשאית להעניק תעודת כבוד, אות כבוד וכיוצא בזה למי שההנהלה מצאה אותו ראוי.

פרק ז' – שונות
39. זכות חתימה

זכות חתימה בכל עניין ודבר שאיננה חתימה על המחאות בשם המורשת ניתנת ליושב הראש או
או לסגנו.
היושב ראש רשאי באישור ההנהלה להעביר את זכות החתימה בשם המורשת לנושא תפקיד וזאת
אך ורק במסגרת התפקיד של נושא התפקיד בהתאם למגבלות עליהן החליטה ההנהלה.

40. שינוי התקנון

כל שינוי בתקנון המורשת ייעשה ויאושר באסיפה הכללית ויתקבל ברוב של 2/3 מהמצביעים
הנוכחים באסיפה הכללית ובלבד שנושא השינויים המוצעים כלולים בהצעת סדר היום של האסיפה.

41. תוקף התקנון

התקנון יכנס לתוקף מיד אחרי אישור חברי ההנהלה הזמנית ואישור רשם העמותות.