:הביבסה יעדמל םירומל תויומלתשה העיצמ ל"קק

עבש-ראבב ה"גספ זכרמ
יעיבר ימיב תועש 56
22/9/04 :ןושאר שגפמ

םירשנ יפנכ 'חרב ,םילשוריב ל"קק תיב
תועש 56
20/10/04 :ןושאר שגפמ

הפיחב ה"גספ זכרמ
'ה ימיב תועש 56
14/10/04 :ןושאר שגפמ


םירויס תוללוכ תויומלתשהה לכ

ח"ש 580 :תולע
6583325 02 'לטב םיפסונ םיטרפ