ןוירוג ןב ירופיסמ
ליעמ םע אב אוה .הניתשלפב ןוילעה ביצנה לצא ברע תחוראל ןוירוג-ןב ןמזוה דחא םוי
תופילח - םייטירבה סומינה יללכו תרוסמה בטימכ םישובל ויה םלוכ .החותפ הצלוחו טושפ
.דבלב הצלוח םע ראשנו וליעמ תא ןוירוג-ןב טשפ ,םוחה תמחמ ,החוראה ךלהמב .םינויפפו
.ול בתכ …ןאכ םישוע אל הז תא .קתפ ול ריבעהל רהימ ביצנהו ,םימומה ויה םלוכ
הכיח ,הלימ רמא אל ,המת ביצנה .לי'צר'צמ רושיא יל שי :קתפ ותוא לע ול הנע ןוירוג-ןב
ינפל .רבסה שקיבו ןוירוג-ןב תא רצע ,םיחרואה ורזפתהשכ .החוראה םות דע תונלבסב
היה .םידגב םתוא םע יתאב .לי'צר'צ לצא ברע תחוראל יתנמזוה ,ןוירוג-ןב רמא ,םיישדוח
םישוע הז תא ,הפ םישוע אל הז תא :רמאו ילע לכתסה לי'צר'צ .ליעמה תא יתטשפו םח יל
.הניתשלפב ביצנה לצא
.ןאצ העור ,יוודב רענ ןוירוג-ןב שגפ ,ולש רקובה תדיעצ ךלהמב ,םימיה דחאב
"?בלח תונתונ" ,לאש ,"םיזיעה ךיא" .ודיל רצע ןוירוג-ןב
.רענה רמא ,"הרוחשה"
.ןוירוג-ןב לאש ,"?הנבלהו"
.רענה רמא ,"םג"
.ןוירוג-ןב לאש ,"בוט רמצ ןהל שיו ,ונ"
.העורה רמא ,"הרוחשל"
.ןוירוג-ןב לאש ,"הנבללו"
.העורה רמא ,"םג"
.לאש ,"תוטקש םיזיעהו"
"הרוחשה"
"?הנבלהו"
"םג"
"?ךלש ןה תורוחשה ?תורוחשל קר סחייתמ התא המל" ,ןוירוג-ןב רמא "דיגת"
.רענה הנע ,"ןכ"
.ןוירוג-ןב לאש ,"תונבלהו"
.רענה הנע ,"םג"