ןויכראה ןמ
דוד - השרדמה ןיינעב ןוידל םישנא העבש םיסנכתמ 1962 רבוטקואב
,הקורוס ךונח ,ןהכ עשוהי ,ןוסבוקעי ףסוי ,ריהב הירא ,ןוירוג-ןב
ןמ ךראתמה ,ןוידה .ריפס בקעיו קֶלֹוק ידֶט
,המקהה תולאשב קסוע ,ומוכיס יפ-לע טופשל םא ,םתסה
םיטקייורפה לש תויופידעה ירדס תעיבקבו בּוצקיתה
לאוש ,ההא) םילפונ ,םילוע םימרות לש תומש .השרדמב םיננכותמה
סחי םהל שיש םישנא שי םירכיאה תודחאתה ומכ ףוגב םאה ,ןוירוג-ןב
.(?הזכ לעפמל

שקבמ ,לארשיב םימה ןונכיתל היינפ ןוסבוקעי ריבעמ 1963 ץרמב
בלשב .ךרעל ,שיא ףלאל - ךוראה חווטב .השרדמל םימ ןונכית
.שיא 200 -כל ןושארה

תיינבב ףוחדה םלופיט שקבמ ,ןוכישה דרשמל בתוכ אוה לירפא תליחתב
אוהש ,תוריל ףלא 50 -כ לש האצוהב רבודמ .השרדמב םיפירצ העברא
.ןבומכ ,המלשל בייחתמ

לע ןהכ עשוהיל ,השרדמה תלהנה םשב ,ןוסבוקעי הדומ רבכ ילויב
.הלש יביטרטסינימדאה להנמה דיקפת תלבק

ןנחוי םע םייביסנטניא םיעגממ םימייקתמ רבוטקואב
תא םיקהל דיתעש ,הרוטקטיכראל רוספורפ ,רֶנטַר
.קוצמה תפש לעש היירפסה

.הבושתב לביק המו ,ימל בתכ ימ .םידומע תואמ .קיותמ לכה

רפסה-תיב תוכירדמ .םיפסונ םיקית ופסוותי ךכ-רחא ואוביש םינשב
תועצה .םיִרֶסָלקל וסחדיו וררוחי ,וניימי
השקב .םיכינחל שגומה לכואה רופישל השקבו ,םיביבר הפצמ רוזחשל
רושיא ןיינעב הבושח הלאשו ,יאודב ףסוא תמקה בּוצקיתל
רקחמ רוזא תרימשו לופיטל תויחנה .חבטמה לש תּורשכה
.קחש השמ רוטקוד לש םינָגּוזה
וקדביש הלאכ .הנהמה רוקיבה לע ּודויש ,םילייטממ םיבתכמ
םרטש תוזוזמה וניינעש ,ףירח בתכמ קיותיו עיגי .הניל תויורשפא
.הינסכאב םירדחל תוסינכה ינתפמ לע ובכרוה
.תושדחה תוכירדמל הנכה יסרוק לש תוינכת ,חותיפ תוינכת וקיותי
דומעל ול סאמנש הדש רפס-תיבב םיפי'גה יגהנ לכל עידוי יניע בקעי
רוגסי אלש ימ .םידובאה םירטמוליקה תא שפחלו ןציל ומכ שדוח לכ
.םייעובשל פי'גב הגיהנמ העשוי - בותכי ,העיסנ ירחא סיטרכ

ןיב םיסחיה תכרעמ .םיבותכה ךותמ הלעי ,יולגב רמאיי אלש המ
- ומצע לשמ תרבוח קיזחהל לוכיה רופיס - השרדמל רפסה-תיב
תורזוחה תושקבה .תושקבה .תוריינה תורשעב יוטיב ידיל האבש
.תונשנו
הסינכב תוכירדמה לש תופֵחיה םיילגרה לע תומחלמה
,ףופצ ,ןטק םוקמ לש הקיטילופ .םישיתמה םיחוכיווה .לכואה-רדחל
.הנשב םישדוח הנומש שמשל ףושח

.השרדמב לועשמ דודל יגיגח בתכמ ןמלדיא רימע איצומ ,1979 יאמב
רפס-תיב לש יחה ףסואל יכ" ,בתוכ אוה ,"ךעידוהל חמש יננה"
שי ,יוארכ וילע רומשל חילצנש ידכ .רגובמ עובצ ףרטצה הדש
רשא אנא ."תוקריו ןוזמ תויראש + םויל רשב םרגוליק וליכאהל
.יחה ףסוא לש יביצקת ףיעס יפל ,בתכמה ףוסב בתוכ אוה ,וז הנמזה

דועיתה ?רבמטפס דע הרוק המ .יאמב ךרדל אצוי ,רומאכ ,בתכמה
רבמטפסל 10 -ב לבא ,ונתוא ןֵּכדעמ אל ינויכראה
עובצה 'יבוב' לש ויינעש דמלמה ףסונ בתכמ ךרדל אצוי ,הנש התוא
.רתוי ההובג היצנטסניאב לופיטל רבעומ אוהו ,רתפנ אל

ןמלדיא רימע בתוכ ,"ונלש עובצה 'יבוב' תא ונגשה םיבר םיצמאמב"
תויעבב םילקתנ ונא" ,ךישממ אוה ,"התעו" .השרדמב ,ןתנ-רב ודלאל
."לבחו ,ותקזחא
'והשלכ' רשב וכשמי תמיוסמ הפוקתל תחא :העצהה לע רזוח ןמלדיא
ונל שיו הלודג האצוהב ךורכ וניא ,חיטבמ אוה ,הז רבד .חבטמהמ
השקבב ןמלדיא םייסמ בתכמה תא .םיפסואה תקזחאל יביצקת ףיעס
,בתוכ אוה ,ךרטצנ אלש .'יבוב'ל םיאתמ הנבמ תמקה :הנורחא ,העונצ
.ביבא-לתל הרזח 'יבוב' תחילש לש שיבמה בצמל עיגהל
:בתוכ אוהש המ הזו .בישהל ןתנ-רב ודלא רהממ 6.9.79 -ב
(רוקמב הככ) התוא ליגרהל עיצמ יתייה ,'יבוב'ל יתבהא לכ םע .1
.לשובמ רשב תויראש לוכאל
םיאשר ונא ןיא ,לשובמ יתלב רשב קר הצור 'יבוב'ו הדימב .2
םיטטושמה םילותחהו םיבלכה תא הל עיצהל לוכי ינא .הרובע ביצקהל
.חטשב
.םיענ לש ולופיט םוחתב אשונה (רוקמב הככ) הרידל רשאב .3

תֹווקתה .תונושארה םינשה ,םוי דועו םוי דועו םוי
תונבה .ונבייש םיתבה תורוש .ךכ-רחא ואוביש םינשה .תולודגה
םילייח לש תוצובק .וכליו ואוביש םיסרוקה .היקוורה תא ורבעיש
ירחא וראשנש םירובשה תובבלה לע רבד יצחו רבד .ץראה תעידי עובשל
.הנש םישולש .ןויכראב עיפוי אל ,הזכ סרוק לכ