תולייח תורומ לע
1981-1980 ,הדש רפס-תיב להנמ .תונרג לאגי
אל ןה .תוינידמ וביתכיו םיניינעה תא ולהני תולייח-תורומש הטישה דגנ ינא"
יל ויה הז עקר לע .הדש רפס-תיב להנתי ךיאו לבקתי ימ ביתכהל תוכירצ
םהו ימדקא ראות םע םיכירדמ איבהל םיכירצש ,התיה יתסיפת .ןתיא תויולקתיה
."ןוטה תא ונתי

- 1990 ,הדש רפס-תיב להנמ .יאנחט יש
ינא .הדש רפס-תיבב םידחוימה םירבדה דחא אוה תולייח-תורומ לש הז דסומ"
ןהלש תלוכיהש בשוח ינא .דואמ בושח רבדכ היישעבו הכרדהב ןתוברועמ תא האור
הפי .םיכינחה םע רשקלו עבטל תוסחייתהב ישגר ןפ הקינעמ תוברועמ תויהל
."ןתביזע דעו ןאוב עגרמ תוכירדמה לע םירבועש םייונישה תא תוארל

1993 ,ךירדמ .לייו לייא
הכרדהה תניפב סנכתה םיכירדמה תווצ לכ ,תודמעומה הנחמ םותב ,1992 -ב"
.השק םוי ירחא ,םייחל יקומס ,םיפייע ויה םלוכ .תודמעומה לש ןלרוגב טילחהל
תיגח .יניצרה דמעמה חכונל ררועתהל םירהממו םייניע םימצוע םעפ ידמ
וקעדזה םלוכ .הפלעתהו הניבלה עתפלו ,הקומע המדרתל הסנכנ ,הלגרהכ ,ץיבלסיק
"…רחא אשונל ונרבעו השיתמה הבישיה המייתסנ ךכבו ,התרזעל

ורחב תוקיתווה .םואתפ תולהבנל אל ,תוחרוצל אל .תוינלוקל אל םג .יוכיס היה אל תוציווצמל
ולאל ויה דחוימב םיבוט םייוכיס .חולמ יפנע תוסעולה ,ןייעמהמ תותושה ,ןבאב תוחירמה .ןתומכשב
אוהה ןיינעב ועט אלש .תודידיה לע לעושה םואנ תא ,תועטל ילב ,טטצל ועדיש ,ןטקה ךיסנה םע ואבש
.הדיחיהו תחאה הנשושה לש
לאכימ לצא) הנרוב הנימרק לש טילקתו .תוחפ תצק לבא ,ןתנוי ןתנו .יחימע הדוהיו .ךלה ןמרתלא םג
.(…תא ונגינ לג הנידו
הריכמ איהש הרמא יהשימ .בטיה תנמושמ היישעתל ךפהש םדוק ןמז הברה .תישיא תורכה ךרד דבע הז
םדוק היקוורב ורבע תומֵשה .הנומוק התואמ ,דסומ ותואמ .דיל ץוביקהמ .הלש ץוביקהמ יהשימ
.םימדקומ םישושיג ושענ .דרשמל ועיגהש
השיגפה תא הרבעש ימ .םייתנש ךשמנ רבכ הז ללכ ךרדב .תויועטה תא ורשיי םימעפל ,םיסופספ םג ויה
.הראשנ - הנושארה
םיבתכמ וחלש ,ןוכיתה תרגסמב רפסה-תיבל ועיגהש תונב .לדג שוקיבה םגו .קיפסמ אל הזש ורמא ךכ-רחא
ךירצש ורמא םיכירדמה רדחב לודגה ןחלושה דילו ,תופיקע תוינפו תורישי תוינפ ויה .סויגה ינפל
תחיש .תנחוב תחא ןיע ומשו רוחאמ וכלה תוקיתווהו ,רפסה-תיבב תודמעומ ימי המכ ויה .ןוימ תושעל
לוקל םג .להנמה לוקלו םוקמל ,ןמזל םיפופכ ויה םינוירטירקה .תולרוג העירכה ןמויסב האבש תווצה
ךכ-רחא םינש .ןהמ דחא היה ,לשמל ,'תבלתשמ' חנומהו ,תורחאו ולאכ תורימא ויה .להנמה לש עמשנ אלה
.הז תא הל ןיאש וא ,הל שיש וא .'ץוצינ' גשומה חמצ
קזח ךכ-לכה ךרוצה .גוזב האב אלש ימל רקיעב ,לכמ םישקה ויה הטילקה ירחא ואבש םינושארה תועובשה
וארקיש תוכחל .םינושארה םימיב וילע רֵשַגל השק ךכ-לכש רוכינהו ,דחא דצמ ,בלתשהל
.היקוורב םירדחה דחא דיל תנגראתמש הרובחל ףרטצהלו רדחהמ תאצל וא ,לכואה-רדחל ,ימשב ,יל
.םייתנש ךשמנש ףיכב רבודמש בשוח םש היה אלש ימ קר .התיבה םיעוגעגה .תודידבה
לש הכורא הרוש .תורייסה חסונ םישוביג ירחא תונבה תועיגמ רבכ םויה לש םייאבצ-םדקה םיסרוקל
,תורשעהמ םירשע ור רשע ךכ-רחא .תואמה ךותמ תורשע המכ תואצוי .םישיתמ םישגפמ ,תוישיא ינחבמ
תשר' שיו ,'אמא' שי וישכע .עברא תורחבנ רבד לש ופוסבו ,םירשעהמ ,הזכ והשמ וא ,הנומש ךכ-רחא
.תורחא םינפ ויהי ,ךכ-רחא ואוביש םיעוגעגל .הליפנ שי םא ,הליפנה תמצוע תא תמלובש 'ןוחטיב
ונפ םהיניבמ םיבר יכ הלעמ ומויק תונש -30ב רפסה-תיב תא ורבעש םיכירדמה לש תיחטש הקידב
.הארוהב קסוע תוכירדמה לש לטובמ אל קלח .רפסה-תיב תרגסמב וקסע םהבש םימוחתב םיהובג םידומילל
15 -כ .רוספורפ ראות ולביק רבכ רבכ םקלחו ,םהלש טרוטקודה תא ומייס םירגובה ןיבמ השיש
.השרדמב םהירוגמ תא ועבק םוקמב ורבעש םיכירדמהמ