הז רגאמ תודוא
,1993 תנשב הדש רפס תיבב הקפוהש תרבוחה תא ונרבעה הז רגאמל
.ודסוויהל םינש 30 ןייצ רשאכ

40 ןייצמ הדש רפס תיב רשאכ - 2003 תנשב ,םויה תאז םישוע ינא
.ודסוויהל םינש

הדש רפס תיב תווצ ירבח ופסא רמוחה תא
ןמפוה לגניר הלאירא :הכירעו הביתכ
ןויס הנח - טנרטניאל הכירע
2002 ,רבמבונ