רבד חתפ
.ןוירוג-ןב רבק .הלעמל ספטמה ליבשה זמר .בקע דוח .ידאוה קיפאב קורי םתכ .םיניצה יקוצמ
אשדה תניפ לע רומשל שאונה ןויסינה .קבא יכומ ןולפלפ יצע .היקוורה ,םישושמה ,םימורטשאה ,רנימסה
.רפסה-תיב תיזחב
.ץוביקהמ תאצויה ךרדב ,ןוירוג לש יקאחה דצל ,הלוחכ הדובע תצלוחב בחר בג תנומת .ןהכ עשוהי
חור .םילהנמהמ דחא לכ לש תועבצאה תעיבט .םהירוחאמ םירטמ תורשע המכ עסונה יאבצה רקדנמוקה
לש שדחה רודה .םילספה הדש םקוי ןאכ ,אוהה טלשה .ןוירוא ארזע .אולימ רזייל .לג לאכימ .ותפוקת
.יאנחט יש ,ח"מלפ דוד ,יניע בקעי ,תונרג לאגי ,ןמלדיא רימע .םילהנמה
,תומעפמה ,תויוזהה .תויגרפ םתסו ,בהזה יציב תוליטמ .ירישעו ,ישילשו ,ינשו ,ןושאר רוד .תונבה
?ץוצינ הל שי ?ונלשמ איה .תורחאהו .תופשוכמה
.הדבכה המישנהו ,ארונה םוחה .רוחאמ םיכינחה ידעצ לוק
םילוח שממש םישנא ינש ,הדש רפס-תיבב יארונ םואית רסוח שי :הבתכ םעפ ,הניא רבכש ימדש יתור
.םירגוב םיכירדמ .דויצה תרימשמ םילוח שממש רתיהו ,ילילג החמשו ןוירוא ארזע ,דויצ ןדבואמ
תוכירדמ חקלש גולואיגה .תורמגנ ןניאש םילימה ,בוט-םוי םרוי ,רירפצ םרוי ,לשמ באז .םינעדיה
תועסמ רחא בוקעל םימלש םימי ןתוא ביכשהש ,קחש השמ .לודגה שתכמה לש תלוברכה תא ול אטאטל
הדובעה .ינמסרכ ןפרפר .ינפרוח ןמוטרק :איצמהש תומשה ,וניא רבכש ,ובנ הדוהי .םידופוזיאה
,ירפסב ונייע אנ' רמאש דחא רקוח .ולש תושפוטמה תוטישה םע ,קעוצ היה ,קילג ןוסלנ לש תנברוחמה
.תונבה תצרעהב ולבטש ךיאו .'רלס-טסב תויהל היה ךירצ ילש רפסה' רמאש רחאו .'הזו הז דומע
,םירשע ,רשע .בל-רב הירא לש םימוליצה .םילדג םיאש ןומירה יצע לע ימואתפ גלש .ןיצב תונופטשה
חירה .םימה תניצ םע .תדבע ןיע לש ןיבלמה קוצמה םע ינושארה שגפמה תמהדת רכז .ירחא הנש םישולשו
.םתוא ךילוהל ןיאש םיעוגעגהו .20 -ו 18 ינב רתוי היהנ אל םלועלש העידיה .חולמה לש םחה
.לֵבֹוי .המקהל הנש 30