רבד ףוס
תדרפנ תלייח
.םוקמל .םיעגרל .םישנאל הבהא הז רקוב-הדשב יב חתפתהש קזח שגר"
השיגרמ ינא .תרשואמ ינא םהילעו ,הבהא לש םיבר םיעגר יל ויה
ךלהמב םהב יתעגנש םימוחתה דחאב דיתעב קוסעלו ךישמהל הצור ינאש
."הרוגס ראשית וזה אספוקה םא סופספ היהי הז .םייתנשה


1993 ,הכירדמ .ןושש לחר

םירדחל ,ביבסמ ,דרשמהמ .דרשמל היקוורהמ .םיילגרה ושבכש ךרדה
םלואל .םיפסואל .חבטמל דרשמהמ .לכואה רדחל דרשמהמ .הינסכאב
.רנימסב לודגה
,ילילג החמשו ןולא לש תיבל םישקה םיברעב םיילגרה ושבכש ךרדה
יא היה םהלש תיבהו ,העונו הלאיראו םתור לש םיצמאמה םירוהה ויהש
.טקש לש
החילצה תחא לכש טלקמה ייאל םישקה םיברעב םיילגרה ושבכש ךרדה
.המצעל אוצמל

.תדבע ריעה .וטאלפה לע הכילהה .תדבע ןיעל הדיריה .םיראווח לחנ
.םישתכמה .ןותחת בקע ןיעו ןוילע בקע ןיע
.םיילגרה ךרד רבע ,ערבו בוטב ,שארל סנכנש המ לכ ,הזה םוקמב
םיילגרה תופכ עגממ חמוצש ןורכיזל שיש עגמ ותוא שי תונורכזלו
.הרקה ןבאב ,םחה עלסב
.תונומתב םג ,בוט םילכתסמ םא ,ותוא תוהזל רשפא
אהלא תדבע םדק ארק בטב ריכד..."
....ןמ ....ריכדו
לבקל םלצ יהלאמחת רב יהלאמרג
אהלא תדבע
אנה ןכפ ארתא אלו אדפ אל לעפיפ
ןכפ העבא אל ...ותומלא אנעבי
אנרדי אל וחרג אנב
....הדיב בכ יהלאמרג


לֵאה תדבע ינפל …בוטל רוכז…"
…רוכזו
לֵאה תדבע תמועל לספ יהלאמית ןב יהלאמרג
תבוטל אלו לומגת (םֵשל) אל (רבדה תא) השוע אוהו
שקבתא אל ינא …תוומה ונתוא שקבי םא היהו .האנה
העיגפ ביבסמ היהת םא היהו
ונביבסמ היהת אל
…ודיב בתכ יהלאמרג

דילש המרה ינפ-לע ,ןבא לע 1978 -ב התלגתנש ,תיטבנ תבותכ
.תדבע-ןיע
םהרבא רוספורפו הונ ףסוי רוספורפ יפ-לע םוגרתה .1269.0264 :צ"נ
.בגנ