אוהילא יסוי ,השרדמה ל"כנמ רבד
,רבד לפנ בגנה בלב
.רבע ןמזב היה הז
,ןומישיה עצמאב ,ירבדמה בחרמה
,ןומה ןיאב יעבט בחרממ
,המוח םביבסמו םירדח ומקוה
.המגוד הל ןיאש הינסכא
?לארשי ירענ הילא ואוביה
.לאושה לאש ?ויתונופצו רבדמ וריכיה
,רעוס ןומה אלל ,ןמזה ףולחב ,ךב
,רעובה בלב רבדמה םוח ומכ
,םירוחבב םיבוטהמ ,םירבח ובשח
.םירענל ץראה תבהא וקינעי דציכ
,םינש 'ל םהל ופלח ורבע
.םינב לש תורוד ,רבדנ לע ךבדנ ונבנ
,הנשב הנש ידימ אוביר םיעבראכ
,הנכהכ רבדמה תונופצ םידמול
?הממשה חירפהל ואוביה
?המכ קר ,םלוכ אל םא ךא
,הרכהה שי םהיתובילב ידה
?הרז ץרא וניא ביבא לתל בגנ יכ
,םינשה םישולש םותבו ןתי ימ
,םינבה ובושי םולשה ץורפ םע
.םישגהלו בשייל - בגנ לא םג
!םישנאה קר םירסח ,לכה שי התע יכ
,םכינומהב ואוב זא
!!םכינפל שורפה בגנב בשייתהל