תירבדמ תוליעפו חוריא
,חוריאו הנילל םיאודב םילהוא - רבדמו עבט יבהואל שורדש המ לכ אצמנ "תוריישה ןאח"ב
תויאודב תולפח ,תוירבדמ תוחורא ,םירה ינפוא ,גנילפנס ,יראפס תויאשמ ,םילמג ילויט
.תרוסמה בטימכ חוריאו
אוה ,ךכב .םיראווח לחנ לש םיימורדה וילוש לעו רדהנה תדבע ןיעל ךומסב םקוממ ןאחה
חוריאל םיאתמ םוקמה .רוזאב רתויב םיפיה םילולסמל תילאידיא םויסו האיצי תדוקנ הווהמ
.תונגרואמ תוצובקל ןכו םילייטמו תוחפשמ לש

:ןאחב םיפסונ םיתורש
םיחוורמ תוחלקמו םיתורש
קסויקו "הלוז" תניפ
תוחורא ,רקוב תוחורא תויאודב תולפח – תוחוראו ןוזמ יתורש
םיעור תוחורא ,תוזורא
םילייטמל הכרדהו ץועיי
תווצ ירדח
םייטרפ םיעוריאל םחתמ