ץיק תנטיקל המשרה ספוט
החפשמ םש
יטרפ םש
אי ' ט
התיכ

ןב תב
ןימ
תבותכ