םיפ'יגו יראפס בכרב חטש ילויט -עבג הלקני
84990 בגנ נ.ד 156 ד'ת ןוירוג ןב תשרדמ

052:867489 : לט
08:6535004:סקפ
gevaya@netvision.net.il:א.ד

. ילארשיה רבדמה יבחר לכב םילויט עוצב

ללוכ םימי רפסמ דעו םוי יצחמ לחה םילויט,ץועי,תיעוצקמ הכרדה
.חטש תוניל

םילויט ןוגראו לוהנ הכרדהב םינש 30 לש קתוו