בגנה ילחוז לע עדימה רגאמ
"בגנב םילייטמ"
עדימו לויט ילולסמ םע שדח רפס