שמתשמל ךירדמ - 2.0 הסריג ךתיב הנב


הדובע תויחנה
תכרעמל הסינכ
רומש ףד תחיתפ
שדח ףד תלחתה
ךסמה יקלח
ףד תכירע
הרימשו המידקמ הגוצת
ףד תגוצת
םילכה לגרס
תויורשפא


הדובע תויחנה
תכרעמל הסינכ
."תיב ךל הנב" רותפכה לע וא ןאכ ץוחלל םכילע ילכל סנכהל ידכ
.המסיסו םכלש שמתשמה םש תא דילקהל ושקבתת הז בלשב
תכרעמ לע ת/יארחאל תונפל םכילע ,המסיסו שמתשמ םש םתלביק אל ןיידע םא
.ןובשח םכל חתפיש תנמ לע לבקלו

"הסינכ" רותפכ לע וצחל םיטרפה תסנכה רחאל
:םירותפכ 3 ועיפוי םכינפל
.ךשמהב טרופמ רבסה .הירפסה יצבק לוהינל תויורשפא ןווגמל ריבעמ - םיצבק להנמ
.שדח עדימ ףד לש הריצי רשפאמ - שדח ףד
.רבעב רצונ רבכש ףד לש הכירע רשפאמ - ףד תכירע
שדח ףד תלחתה

ןכמ רחאל רותפכ לע ץוחלל שי .תכרעמל הסינכה םע דימ שדח ףד ליחתהל ןתינ
תמויס ןייצל ךרוצ ןיא .תילגנאב תויהל בייח הז םש .שדחה ףדה רובע ץבוק םש בותכל
רותפכ לע הציחל .יטמוטוא ןפואב htm תמויס ץבוקל ןתית תכרעמהש ןוויכמ ץבוקל
הכירעה ירותפכ םע ףדה לע הדובע תליחת רשפאתו םילכה לגרס תא ןעטת "שדח ףד תריצי"
.ךשמהב טרופיש יפכ םינושה
לגרסמ רותפכ לע הציחל י"ע ףסונ שדח ףד ליחתהל ןתינ הדובעה לש בלש לכב
.םילכהרומש ףד תחיתפ

החיתפל יוצרה ץבוקה תריחבו רותפכ לע הציחל ידי-לע תישענה רומש ףד תחיתפ
. המישרה ןמ
רותפכ לע הציחל רחאל .תישיאה הירפסב םיאצמנה HTML-ה יצבק לכ ועיפוי המישרב
. "ףד תניעט" רותפכ לע ץוחלל שי ףדה תא ןועטל ידכ .םילכה לגרס לבקתי ,"ץבוק תחיתפ"
ךסמה יקלח

.הכירעה תויורשפא ןווגמ תא רוחבל ולכות ותרזעב .םילכה לגרס - ןוילע ןולח
תיתחתבש סוטטסה ןולחב תוארל ולכות ,הלעמו Netscape 3.0 םע םידבוע םתא םא
לעמ הציחל אלל רבכעה תרבעה ידי-לע ,השוע רותפכ לכ המ Netscape לש ךסמה
.רותפכה
ועיפוי ,םילכה לגרסב הכירע תורשפא תריחב רחאל .הדובעה ןולח והז - יזכרמ ןולח
ןולחב עיפוי ,טסקט תפסוהב םתרחב םא לשמל .תויפיצפסה הכירעה תויורשפא הז ןולחב
טסקטה םוקימ ,עבצ ,לדוג תעיבק ,ילגנאו ירבע טסקט תביתכ רשפאמה ספוט יזכרמה
.דועו
.הינבה יבלש לכב םינוב םתא ותוא ףדה עיפוי הז ןולחב .הגוצתה ןולח - ןותחת ןולח
ףד תכירע

:Web ףד תריצי תורשפאמה הכירע תולועפ ןווגמ םילכה לגרסמ רוחבל ןתינ
,םייק טסקט בוציעו רושיק ,טסקט רושיקו בוציע הפסוה ,תויללכ ךמסמ תורדגה
,יפרג הדרפה וק תפסוה ,טושפ הדרפה וק תפסוה , תונומת תפסוה ,HTML תכירעו הפסוה
,חוור תרוש תרצי ,ינורטקלא ראוד תבותכ תפסוה ,המישר תפסוה ,הלבט תפסוה
.הלעמלו הטמל הכירע םוקימ תרבעה ,הנורחא הרוש תקיחמ

הרימשו המידקמ הגוצת

.רצונה ףדה תא יתימא ןמזב םיאור הדובעה יבלש לכב
הקידב רשפאמ הז רותפכ .[Preview] המידקמ הגוצת רותפכ שי תויורשפאה תיברמלש בל םישל שי
.הריחבה תא רומשל רשפאמ [Save] הרימשה רותפכ .הרימש עוציב ינפל הכירעה תאצות לש
.םילכה לגרסבש [Delete line] הקיחמה רותפכ תרזעב קר הלועפ לטבל ןתינ הרימש עוציב רחאל
ףד תגוצת

ןולחב רומשה ףדה לש המידקמ הגוצת לבקל ןתינ הדובעה לש בלש לכב
ומיש .םילכה לגרסבש [View Page] רותפכ לע הציחל י"ע םישוע תאז .דרפנ לודג
וא .הכירעה ילכל רוזחל תנמ לע ורגוסל שיו דרפנ ןולח ונה חתפנש ןולחהש בל
(ALT+TAB) תועצמאב םדוקה ןולחל רובעל
םילכה לגרס

שדח ףד לש םש דילקהל ולוכות וב ןולח גיצת הז רותפכ לע הציחל - שדח ףד תלחתה
קר םעפ לכב דובעל ןתינ םלוא ,הדובעה לש בלש לכב שדח ףד ליחתהל ןתינ .הכירעל
.דחא ףד לע
.תמויס ול תתל ךרוצ ןיאו תילגנאב תויהל בייח םירחוב םתאש ץבוקה םש
viewpage.gif - 0.27 K
היירפסב םיצבקה לש תחתפנ המישר םכינפב גיצת הז רותפכ לע הציחל - רומש ףד תחיתפ
ןכמ רחאלו "ץבוק תחיתפ" רותפכ לע ץוחלל ,יוצרה ץבוקב רוחבל אוה תושעל שיש לכ .םכלש
.םילכה לגרסמ "ץבוק תניעט" רותפכ לע
viewpage.gif - 0.27 K
.הכ דע רמשנש יפכ אלמה ףדה לש הגוצת תלבק רשפאמ הז רותפכ - ףד תגוצת
תריגס ידי-לע הכירעה ילכל רוזחל ןתינ .דרפנ ןולח תחתופ רתפכה לע הציחל
ALT+TAB תרזעב וא ןולחה
viewpage.gif - 0.27 K
,ןשי ףד לש הכירעל םיסנכנ רשאכ ףדה תניעטל רקיעב שמשמ רותפכה - ףד תניעט
.הדובעה יבלש לכב הגוצתה ךסמ ןונערל םג שמשל לוכי אוה םלוא
Reload - 0.27 K
םע תולועפ רוחבל ןתינ וב ןולחל םכתא ריבעת הז רותפכ לע הציחל - םיצבקה להנמ
:םיצבק
.םיצבק לש םש יוניש ,םיצבק תקיחמ ,תישיאה היירפסל םיצבק תחילש
Reload - 0.27 K
תולועפ רוחבל ןתינ וב ןולחל םכתא ריבעת רותפכה לע הציחל - תויללכ ךמסמ תורדגה
םירושיק יעבצ תריחב,ףדל עקר עבצ תריחב ,ףדה תרתוכ :ףדה ללכל תורושקה תונוש
.ףדל עקר תמגוד וא םקרמ תריחבו
תולועפ ראש ומכ םיוסמ עטק לע קר אלו ףדה ללכ לע תועיפשמ תויורשפאה ןמ תחא לכ
.הכירעה
Reload - 0.27 K
תא תרתופו תירבעב הביתכב תכמות תכרעמה .ךמסמל טסקט לש הסנכה רשפאמ - טסקט
.טסקט בוציעל תובר תויורשפא תומיק .תועודיה ךופיהה תויעב
.בותכל ןתינש הרושה ךרואל הלבגה ןיא ,תחא הרושב בתכנ טסקטה לכש תורמל
.רחביש הרושה ךרוא יפל םיאתמה םוקמב וכתחי תורושה
pagetext.gif - 0.24 K
רבכש טסקטמ םירושיק רוציל תנמ-לע תמייק וז תורשפא - םייק טסקט בוציעו רושיק
.טסקטב םיטפשמ וא םילימ לש בוציע תולועפ עצבל וא ךמסמב אצמנ
.
ךשמהב תוטרופמ תויורשפא
pagetext.gif - 0.24 K
.HTML-ב ולוכ ךמסמה לש הכירע תרשפאמ וז תורשפא - HTML-ב ךמסמה תכירע
ןתינ ותוא HTML-ב םכלש ךמסמה דוק לכ ובו ןולח םכינפב חתפת רותפכה לע הציחל
.ישפוח ןפואב תונשלו ךורעל
תדעוימ וז תורשפא ןכל ,ךמסמב עוגפל תולוכי הכירע תודוקפב יוגש שומיש !תוריהז
.HTML בותכל םיעדויה הלאכל קר
pagetext.gif - 0.24 K
לכב .רוחב ןתינ ןהמ םיאשונ לש טירפת הלעת רותפכה לע הציחל - הנומת תפסוה
.ךשמהב תוטרופמ תויורשפא .תונומת לש ןווגמ ףסוא אשונ
.ךשמהב תוטרופמ תויורשפא .דירפמ יקפוא וק תפסוה רשפאמ - טושפ הדרפה וק
.רוחבל ןתינ ןהמ םייפרג הדרפה יווק לש ףסוא הלעמ - יפרג הדרפה וק
.ךמסמל טסקט םע הלבט ףיסוהל ןתינ וז תורשפא תרזעב - הלבט
.תוחתפנה תומישרה ךותמ הלבטב ויהי תודומעו תורוש המכ םינייצמ הליחת
."הלבט תריצי" לע םיצחולו הלבטה יאת ךותל יוצרה טסקטב תא םידילקמ
הלבטה תולובג בחור ,את לכ בחור ,הלבטה בחור תא עובקל ןתינ אבה ךסמב
.ףדב הלבטה םוקימ תאו
בולישב םכלש Email-ה תבותכ תא ףיסוהל ןתינ וז תורשפא תרזעב - Email תבותכ
Netscape לש ראודה תנכות חתפת וילע הציחל תעבש ךכ רושיקכ עיפות וז תבותכ .הנומת
.ךשמהב תוטרופמ תויורשפא .Internet Explorer לש וא
הקיר הרוש לטבל ןתינ .הקיר הרוש חתפת הז רותפכ לע הציחל - הקיר הרוש תחיתפ
.הקיחמה תורשפא תרזעב
.הקיחמ לטבל ןתינ אל ! תוריהז .ףדב הנורחא הרוש תקיחמ רשפאמ - הרוש תקיחמ
.הלעמל הכירעה ןמס תא ריבעת רותפכה לע הציחל - הלעמל ןמס תרבעה
.רותפכל ןימימ עיפומה תחתפנה המישרהמ הציחל לכב הלעי ןמסה תורוש המכב רוחבל ןתינ
המכב רוחבל ןתינ .הטמל הכירעה ןמס תא ריבעת רותפכה לע הציחל - הטמל ןמס תרבעה
.רותפכל ןימימ עיפומה תחתפנה המישרהמ הציחל לכב דרי ןמסה תורוש
ילכל רוזחל ןתינ .הזה הרזעה ךמסמ םע דרפנ ןולח חתפת רותפכה לע הציחל - הרזע
תראשה רשפאת וז תורשפא ALT+TAB. לע הציחל וא ןולחה תריגס ידי-לע הכירעה
.ךרוצה תעב וילא הרזחו חותפ הרזעה ןולח
תויורשפא
םיצבקה להנמ
תחילש ןולחל םכתא ריבעת רותפכה לע הציחל - (File upload)ץבוק תחילש
םתא ותוא ץבוק םכלש חישקה ןנוכהמ רוחבלו Browse :רותפכ לע ץוחלל שי .ץבוק
רשא HTML יצבק וא (gif ,jpg) הנומת יצבק חולשל וצרת בר יפלע .חולשל םינינועמ
ץבוק גוס לכ חולשל ןתינ השעמל .דועו לוק יצבק חולשל םג רשפא .שארמ םתנכה
.Web-ב הגצהל ןתינ ץבוק גוס לכ אל יכ רוכזל שי םלוא
הירפסל חלשי ץבוקהו ץבוק תחילש רותפכ לע וצחל ,ץבוקה תא םתרחבש רחאל
.םכלש תישיאה
הריחב תעב תוישיאה תונומתה תמישרב תידיימ עיפות איה ,הנומת םתחלש םא
.הנומת תפסוה רותפכב
.הנומתמ םגו טסקטמ ךותמ םג םתחלשש ץבוק לא רשקל דואמ לק
אל ונא םלוא ,ילכה תועצמאב ותוא ךורעלו םתכלשש HTML ץבוק חותפל ןתינ
."ךתיב הנב" םע שארמ ונבנ אלש םיצבק יבגל הנדובעת תויורשפאה לכ יכ םיבייחתמ
םיצבק תחילשב היעב היהת יכ ןכתיו שמתשמל םיצבק 3MB לש הלבגה תמייק
.רשק ונמע רוציל ןתינ ,םיצבק תחילשל תעגונה היעבב תלקתנ םא .םילודג
קחמי היירפסב ץבוקה ,םייק ץבוק לש םש םע ץבוק רתאל םתחלש םא !!! תוריהז
ול ונת ץבוקה תא ףילחהל םיצור םתאש םיחוטב םכניא םא .שדחה ץבוקב ףלחויו
.שדח םש
ןולחב .םיצבק תקיחמ ןולחל ריבעת רותפכה לע הציחל - היירפסהמ ץבוק תקיחמ
ץבוקה תריחב רחאל .קוחמל םיצור ותוא ץבוק רוחבל ןתינ הנממ תחתפנ המישר הז
.היירפסהמ קחמי ץבוקהו ץבוק תקיחמ רותפכ לע םיצחול
.ץבוקב םיצור םכניאש םיחוטב ויה .קחמנש ץבוק רזחשל ןתינ אל !!! תוריהז
שי ןולחב .ץבוק םש יוניש ןולחל ריבעת רותפכה לע הציחל - ץבוקל םש יוניש
רותפכ לע ץוחללו שדח םש דילקהל ,תונשל םיצור ותוא ץבוקה תא המישרהמ רוחבל
.יטמוטוא ןפואב ןתנית htm תמויסה .ץבוקל תמויס תתל ךרוצ ןיא" םש יוניש"

תויללכ ךמסמ תורדגה
העיפומ הניא תרתוכה .ףדל תרתוכ תדלקה רשפאמה ןולח חתפנ - ףדה תרתוכ
,תרתוכ ןתמ תעב ןכל .ףדה עיפומ וב ןולחה לש ןוילעה קלחב אלא ,ףדה ןכותב
.הכירעה ילכל ץוחמ ומצע ףדב הארית תרתוכ .רבד הרוק אל וליאכ הארנ
ףדה תרתוכ זא home ול םתארקו ישארה ףדה וניה םידבוע םתא וילע ףדה םא
.םכלש רתאה תרתוככ "ךתיב הנב תנוכש"ב עיפות
יוצרה עבצה לע הציחל .םיעבצ רחבמ םע לגרס גיצת הז רותפכ תריחב - עקר עבצ
לש בלש לכב עקרה תא תונשל ןתינ .ךמסמב לש עקרה עבצ תא תידיימ הנשת
.הדובעה
.המגוד וא םקרמ לעב עקר רוחבל ןתינ עקר עבצל המודב - עקר תמגוד וא םקרמ
ןתינ ןאכ םג .הציחלב רוחבל ןתינ םהמ םיעקר רחבמ גיצת רותפכה לע הציחל
.הדובעה לש בלש לכב עקרה תא תונשל
וב ורקיב רבכש רושיק ,ליגר רושיק :םירושיק יגוס 3 םימייק - םירושיק יעבצ
.ליעפ רושיקו
חתפי הז רותפכה לע הציחל .הריחב יפל עבצ תתל ןתינ םירושיקה יגוסמ דחא לכל
דחא לכ לע תדדוב הציחל .רושיק לכל דחא ,םיעבצ לש הריחב יספ 3 םע ןולח
ןכל םירושיקב קר תוארל ןתינ עבצב יונישה תא .רושיקה עבצ תא הנשת םיעבצהמ
.יוניש םוש הארי אל ,םירושיק ךמסמב ןיא םא

טסקט
.גצויש ןפוגה לדוג תא עבוקלדוג
תריבש לש היעב שי תירבעב הביתכב .הרושב ועיפויש םיוותה רפסמ תא עבוק
.ןפוגה לדוגל םאתהב םינוש תורוש יכרוא תוסנל בושח ןכלו תיעבט תורוש
תודומע
.ןפוגה עבצ תריחב עבצ
שגדומ ןפוג
הטומ ןפוג
יתחת וק
לאמשל טסקטה תא רשיימ
טסקטה תא זכרממ
ןימיל טסקטה תא רשיימ
.רשוקי טסקטהש םיצור וילא רתא לש האלמה לש תבותכ בותכל ןתינ ןאכתבותכ
המישרהמ ץבוקה םש תריחב ידי-לע ימוקמ ץבוק לא תולקב רשקל ןתינ
םיפד םיללוכה ,םכלש הירפסב םיאצמנ רשא םיצבקה לכ ועיפוי וז המישרב .תחתפנה
.ץבוק תחילש תורשפא תרזעב םתחלשש םיצבקו םתינבש
ימוקמ ץבוק
סנכוהש טסקטה לש המידקמ הגוצת
ףדל טסקטה תרימש
רמשנ ךמסמה .רוזחישל ןתינ אל ףלחוהש טסקט !תוריהז - םייק טסקט תפלחה
.תיטמוטוא
שי .ךמסמל וסנכוה רבכש טסקט יעטק ךורעל ןתינ - טסקט לש הנורחא הרוש תכירע
טסקטה .הכירעה רותפכ לע ץוחללו ךורעל םיצור ותוא טסקטל תחתמ ןמסה תא איבהל
שי םייוצרה םייונישה עוציב רחאל .שדחמ הכירעל טסקטה תביתל סנכי ןמסל לעמש
שדחמ בצעל שי .שדחב ןשיה טסקטה תא ףילחהל ידכ טסקט תפלחה רותפכ לע ץוחלל
םימדוק םיימינפ םירושיק ןכ ומכ .וראשי אל םימדוקה םיבוציעהו רחאמ טסקטה תא
.וראשי אל

םייק טסקט בוציעו רושיק
יקלח ,םילימ דילקהל ןתינ .בצעל וא רשקל םיצור ותוא טסקטה תא םידילקמ ןאכ
.הרוש התואב םיעיפומה יטפשמו םילימ
רושיקל טסקט
בוציע וא
רושיקה תא לבקי הנוילעה הביתב דלקוהש טסקטה לש םיעפומה לכ :םיעפומה לכ
.רחביש בוציעה וא
ירחא וא ינפל עיפומ רשא טסקט ןייצל ןתינ ןאכ :ירחא טסקטו ינפל טסקט
בצעל םיצור רשאכ הבוט וז תורשפא .רשקל וא בצעל םיצור ותוא טסקטה
םיעפומה לכ תא אלו הלימ לש קלח וא ךמסמב תמייוסמ הלימ קר רשקל וא
.טסקטה לש
?רוחבל המ
.תרחא תיטנרטניא תבותכל וא ימוקמ ץבוקל רחבנה טסקטה תא רשקל רוחבל ןתינ:ל רושיק
טסקט תויורשפאב לבקל ןתינ תויורשפא ראשל רבסהםיבוציע


הנומת
.הנימיל הנומתה ביבס םקומי ןכמ רחאל דלקויש טסקט .ףדה לאמשל הנומת דימצמ
.ףדה זכרמב הנומת םקממ
.הנימיל הנומתה ביבס םקומי ןכמ רחאל דלקויש טסקט .ףדה לאמשל הנומת דימצמ
הסנכוהש הנומת לש המידקמ הגוצת
ףדל הנומתה תרימש
הנומתה םאה רוחבל ןתינ ,ימוקמ ףדל וא תבותכל תרשוקמ הנומתה םא
.רחבנש רושיקה עבצ יפל רדגוי תרגסמה עבצ .תרגסמ אלל וא תרגסמב ןמוסת
םיצור וילא רתא לש תבותכ דילקהל ןתינ http:// דיל עיפומה ןטקה ןולחב
.רשקת הנומתהש
http://
תבותכל רושיק
םיעיפומ המישרב .רשקל םיצור םתא וילא ימוקמ ץבוק רוחבל ןתינ המישרה ןמ
.ץבוק תחילש תורשפא תרזעב םתחלשש םיצבק ןכו םתינבש םיפדה לכ
תחתפנ המישר


טושפ הדרפה וק
בחורב םירחוב םא המגודל .ףדה בחורמ זוחאכ וקה בחור תא עובקל רשפאמ
.ףדה בחורמ תיצחמ לש ךרואב היהי וקה זא 50%
בחור
תודוקנב וקה יבוע תא עבוקיבוע
ףדה לאמשל וקה תא רשימ
ףדה זכרמב וקה תא זכרממ
ףדה ןימיל וקה תא רשימ
הרימש ינפל וקה לש הגוצת
ףדל וקה תרימש

יפרג הדרפה וק
רחבנ וקל המידקמ הגוצת
ףדל וקה תרימש

המישר
והשלכ טסקט בותכל ןתינ םהב תודש 5 םיעיפומ ךסמה לש ילאמשה קלחב
.המישרכ
םיפסונ 5 םושרל זאו ףדה תא רומשל ,5 םושרל ןתינ .םיטירפ 5-מ רתוי םיצור םא
...האלה ךכו
םיטירפ
.טירפ לכל לאמשמ םיטילבת ועיפויו לאמשל רשויי טסקטה
.ללכ םיטילבת ועיפוי אלו זכרומי טסקטה - זוכרמ
.טירפ לכל ןימימ םיטילבת ועיפויו ןימיל רשויי טסקטה
.טסקט תויורשפאב תורבסומ תויורשפאה ראש

ינורטקלא ראוד
.הביתב םכלש ינורטקלאה ראודה תבותכ תא דילקהל קר שי וז תורשפאב
בוליש .ראודה חתפי הילע הציחלב רשא Email תלמסמה הנומת בלשל ןתינ
.בלשל םיצור התוא הנומתל לעמש הדוקנה לע הציחל ידי-לע עצבתמ הנומת
היתחתמ רשא רתויב תילאמשה הדוקנב רוחבל שי ,הנומת םיצור םכניא םא
.הנומת ןיא
Email
.טסקט תויורשפאב תורבסומ תויורשפאה ראש